List vladyku Cyrila učiteľom

Vážení pedagogickí zamestnanci!

Sviatok Troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa už tradične nesie v duchu vďaky za obetavú prácu Vás učiteľov, a to nie len za Vaše pedagogické výsledky, ale aj za lásku, ktorú vkladáte do každodennej práce. Najmä za láskyplný čas, ktorý venujete deťom a žiakom, teda tým, ktorí sú pre našu spoločnosť najcennejší.

 Vaša práca je aktivitou s mimoriadnou morálnou vážnosťou. Predstavuje jednu z najvyšších a najtvorivejších činností človeka, pretože učiteľ nevtláča niečo do mŕtvej hmoty, ale do ducha samotného človeka, mladého človeka.

Všetkým Vám v týchto ťažkých časoch, bez možnosti bezprostredného kontaktu so svojimi žiakmi, patrí veľká vďaka a uznanie. Zároveň chcem využiť tento priestor, aby som sa obzvlášť poďakoval aj  ostatným  zamestnancom v cirkevnom školstve, ktorí poctivo vykonávajú svoju prácu a snažia sa našim deťom odovzdať to najlepšie, čo v nich je. Byť učiteľom znamená zasvätiť a obetovať celý svoj život deťom, žiakom, študentom a v neposlednom rade škole.

Významný podiel na učení Ježiša Krista máte aj vy pedagógovia, preto musíte vydávať svedectvo pravdy pred mladými ľuďmi, aby ste aj svojim životným príkladom tieto deti viedli k správnemu životnému nasmerovaniu a k správnym životným rozhodnutiam. Dnešná doba je zahltená množstvom informácií, nikdy predtým sme nemuseli bojovať so slobodou slova, či slobodou prejavu, tak ako teraz. V dnešnej dobe je ťažké nájsť správne nasmerovanie aj dospelému človeku, nie to dieťaťu, ktoré sa už v tak rannom veku musí rozhodovať o mnohých veciach, napríklad na akú strednú školu podať prihlášku, aký cudzí jazyk si zvoliť,  je zamestnané sústavným hľadaním toho - na čo mám vlastne nadanie - keď dnes sú úspešní len tí ,,priebojní“, tí ,,egoistickejší“ a podobne. Často, práve v týchto otázkach, máte vy učitelia k žiakom bližšie ako samotní rodičia. Preto chcem Vašu dôležitú a nezastupiteľnú prácu ešte raz vyzdvihnúť a poďakovať Vám nielen za to, že dokážete deťom odovzdať užitočné vedomosti, ale predovšetkým za to, že ste im dokázali odovzdať svoje skúsenosti, múdrosť, lásku a dobro. Obetovali ste im množstvo svojho voľného času a často samých seba. Bez toho by však táto práca nemala zmysel.

Mojou vrúcnou snahou a prianím je, aby naše školy v Košickej eparchii boli oázami života, radosti a lásky, prostredím, kde zlo a násilie nemajú priestor, kde vládne Duch slobody, porozumenia a lásky.

Keďže súčasná situácia nám neumožňuje osobné stretnutie, chcem Vás ubezpečiť o svojich modlitbách, a zároveň Vás pozvať k spoločnému sláveniu sv. liturgie, ktorá bude vysielaná prostredníctvom televízie Logos a Tv Zemplín a obetovaná za všetkých Vás pedagógov.

Slava Isusu Christu!

 vladyka Cyril Vasiľ SJ

apoštolský administrátor