Maďarská vláda ocenila menovanie synkela pre maďarských veriacich

Košice 28. marec (TSKE) V piatok, 26. marca, sa v priestoroch Generálneho konzulátu Maďarskej republiky v Košiciach stretli zástupcovia Gréckokatolíckej eparchie Košice s generálnou konzulkou Maďarska, Dr. Ágota Hetey.

Na stretnutí konzulka poďakovala vladykovi Cyrilovi Vasiľovi za veľkú starostlivosť o maďarských veriacich, ktorú vyjadril vymenovaním osobitného synkela pre túto národnostnú skupinu.

„Tým, že Eparchia Košice prvýkrát v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku menovala synkela pre maďarských veriacich v osobe otca Vojtech Boháča, dala jasne najavo, že podporuje komunitu maďarsky hovoriacich veriacich a duchovnú starostlivosť o nich považuje za veľmi dôležitú. A maďarská vláda zakladá celú svoju politiku na podpore a posilňovaní kresťanských hodnôt v národe.“

Generálna konzulka podčiarkla, že v tomto snažení sa úsilie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a maďarskej vlády stretáva a ukazuje tým istým smerom. Preto veľmi radi vyhoveli žiadosti maďarského synkela o technické vybavenie, ktoré bude slúžiť v týchto neľahkých časoch hlavne na to, aby veriaci, kňazi a farnosti ostali v čo najužšom kontakte.

Synkel Vojtech Boháč poďakoval za poskytnutý dar a vyjadril radosť nad pozitívnym prijatím správy o svojom menovaní na maďarských územiach.  „Nebolo to politické rozhodnutie“, zdôraznil. „Vždy sa usilujeme o duchovné dobro veriacich. Napriek tomu sa teším, že v úsilí o šírenie kresťanských hodnôt sme našli ďalšieho silného partnera v podobe maďarskej vlády a košického generálneho konzulátu, ktorí toto úsilie môžu a chcú podporovať.“

Vladyka Cyril Vasiľ takisto poďakoval generálnemu konzulátu za tento dar, ktorý v dnešných časoch viac ako inokedy predstavuje dôležitý komunikačný nástroj, ktorý umožňuje zástupcovi biskupa ostať v kontakte s kňazmi a veriacimi. Ako uviedol, týmto darom sa vyjadruje zámer podporovať spoločné kresťanské hodnoty a pomáha veriacim, nech žijú kdekoľvek, cítiť sa dobre, cítiť sa ako doma v cirkvi a v spoločnosti.

Na záver všetci predstavitelia vyjadrili túžbu pokračovať v dobrých spoločných vzťahoch a vo vzájomnej spolupráci.

TSKE informoval Vojtech Boháč ml.

Foto: Fábián Gergely