Pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021

Košice 4. apríl (TSKE) Prinášame Vám v plnom znení pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021, ktorý sa bude čítať vo všetkých chrámoch Košickej eparchie na Svetlý pondelok, 5. apríla 2021:


Drahí duchovní otcovia, milí veriaci!

Vstúpili sme do sviatkov, ktoré sú spojené s radosťou, sú priamo jej symbolom. Okrem samotného duchovného rozmeru sa s témou radosti spájajú a na ňu nadväzujú aj mnohé naše náboženské tradície, ktorými ľudia svoju radosť prejavujú. Mnohé z nich sú v chápaní dnešného sveta už minulosťou a ľudia, túžiaci po potešení ich zamieňajú za rozličné iné veľkonočné rekreácie a aktivity nie náboženského charakteru. Otázkou je, či dá sa krása duchovného sviatku "zaplátať" len jeho materiálnym vyžitím sa v jedení, pití, či cestovaní resp. pohanským spôsobom prežívania...?  


Hoci radosť je soľou života, predsa treba  povedať, že dnešný svet aj popri mnohých ponukách, nám nedáva dosť dôvodov pre skutočnú radosť. Čím ďalej, tým viac nás totiž vzďaľuje od seba, a predsa človek pre svoju radosť potrebuje vzájomný vzťah, v ktorej ju môže zdieľať, lebo je "zoón politikon"- tvor spoločenský.
Človek dneška potrebuje vždy viac a viac bojovať so zložitosťou života, v ktorej sa ocitá, a predsa radosť i šťastie je skutočnosť  jednoduchá, lebo Boh ju určil pre všetkých. Keďže v hĺbke svojho srdca nosíme tie najpodstatnejšie túžby, nestačia nám povrchné radosti a preto pri povrchnom šťastí, nie sme uspokojení, lež sa zamotávame do stále ťažších smútkov a depresií.


Našu najpodstatnejšiu túžbu po stálom šťastí a radosti môže naplniť len Kristus, a  to svojim evanjeliovým príkladom života a svojím vzkriesením. V ňom nám ukazuje život vo vzťahu k Bohu, život, ktorý prekonáva smrť. Preto Pascha je "sviatkom sviatkov"- "prazdnik prazdnikov", keďže dáva dôkaz o naplnení našej túžby po trvalej radosti a šťastí v živote s Bohom, po živote, ktorý je večný.


Šťastnými sa teda nestávame cez "hmotné ovocie" stromu poznania dobra a zla, ale cez osobný vzťah s Bohom, ktorý aj keď od nás čosi vyžaduje, predsa nám dáva oveľa viac.


Pán Ježiš zostúpil až do hlbín ľudskej smrti, aby nás z nej vyviedol, a tiež aby nás vyviedol  z omylu nedostatočného chápania ľudského života. Tento omyl spočíva v klamlivom presvedčení, že aj bez Boha môžeme žiť a byť navždy šťastnými. Trvalé šťastie sa však nedá plne dosiahnuť vo svete pominuteľnosti všetkého.
Akákoľvek prirodzená ľudská radosť je vždy poznamenaná istým vnútorným smútkom, nemôže byť trvalou a večnou radosťou, lebo ju kalí už samotné pomyslenie na koniec života. No Ježišovo vzkriesenie nám svedčí o tom, že len on je skutočný Život, že len On je schopný dať nám život v plnosti radosti, lebo "ten, kto verí, má život večný"/Jn6,47/.


Táto skutočnosť viery je dôvodom radosti predovšetkým v tom, že vyplýva z nášho vzťahu s večným Bohom a vovádza nás aj do vzťahu s ľuďmi, s ktorými nemusíme ukončiť svoju blízkosť ani v smrti. Smrť bola porazená. Sv. Ján Zlatoústy nám vo svojom poučnom slove na Paschu pripomína: „Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe.“


Dnes, v dôsledku rôznych "lockdownov", je nám každé stretnutie s blízkymi, aj to fyzické, vzácnosťou. Tu si ešte lepšie uvedomujeme, že ani svet, ani smrť nás nemôžu skutočne vzdialiť od lásky a od seba navzájom pokiaľ sa nevzdiali človek od človeka, ale najmä človek od Boha aj svojím srdcom. Božia moc, jeho odpustenie a nový život sa neobmedzuje na ľudské lockdowny. Boha nedokážeme zatvoriť, ani vypnúť, ani ho obmedziť v jeho láske k človeku. Pascha – Veľká noc je toho dôkazom. Boh zostupuje k človeku, ako to vidíme na ikone Zostúpenia do podsvetia – zatvorenému, spútanému, ustráchanému. Vstupuje do osamelosti človeka, aby tam priniesol olej odpustenia a uzdravenia. Nevyčíta, ale dáva možnosť chytiť sa jeho zachraňujúcej pravice a ponúka odpovede na najskrytejšie túžby srdca.


V každom z nás je totiž túžba po niečom hlbšom, než je iba to povrchné a fyzické. Je to túžba po duchovne. Kristus vstúpil do hĺbky toho najväčšieho problému ľudí, a svojou smrťou na kríži vstúpil aj do našej smrti, aby nás z nej vyviedol k životu. V tomto spočíva radosť Veľkej noci a táto radosť má vyvierať z hĺbky chápania vlastného života vo viere v zmŕtvychvstalého Krista a k vytváraniu hlbokých vzťahov s Bohom a ľuďmi.


Túto radosť sa Boží protivník – diabol – snaží zničiť cez rozličné neblahé zásahy do života jednotlivcov i celej ľudskej spoločnosti rozbíjaním ľudských vzťahov a vnášaním nepokoja, rozbrojov a vnútorného duchovného smútku. Diabol bol však Kristom definitívne porazený. Na ikone Zostúpenia do podsvetia ho vidíme ležiaceho a spútaného pod nohami Vzkrieseného Krista. Môžeme ešte vnímať jeho pokušenia, ale ako Božie deti sme boli zaštepení do Krista a vďaka tomu v nás prúdi Božia milosť, ktorá nám dáva silu pokušenia prekonávať (porov. Rim 11,24) A dáva nám silu oživovať naše vzťahy, zničené hriechom. Tak ako Boží Syn cez svoje vtelenie, smrť a predovšetkým vzkriesenie obnovuje svoj vzťah k ľuďom, tak aj my, ktorí sme si Krista obliekli, sme schopní vnášať Boží pokoj a radosť do ľudských vzťahov.
Je preto dôležité počuť a tiež prijať pozvanie k veľkonočnej radosti. Toto pozvanie naša Cirkev vyjadruje aj slovami z utierne: "Je vzkriesenia deň!  Všetci radostne jasajme, druh druha objímajme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriesenie odpusťme i nepriateľom, a takto zaspievajme: "Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým,  čo sú v hroboch život daroval".    


Aj my, vaši biskupi vám zo srdca prajeme život plný radosti, šťastia a vzájomnej lásky, ktorá nech spája všetky vaše rodiny. Nech v našich rodinách platí: "Svitol nám svätý deň vzkriesenia. Druh druha radostne pozdravme! A pre vzkriesenie odpusťme i nepriateľom...", aby Boh odpustil aj nám a tak nám otvoril perspektívu večného života s ním. O to sa chceme spolu s vami modliť a prosiť, aby sme aj napriek spoločenskej izolácii, vytvárali silné spoločenstvo vo viere a láske a tak sa vzájomne obohacovali hlbokou radosťou zo vzťahu lásky k Bohu a blížnym. Nech vám Boh udelí svoju milosť a svoje dary i cez naše archijerejské požehnanie, ktoré vám s radosťou udeľujeme

Vaši biskupi

+ Milan Chautur CSsR                                                                                                                    + Cyril Vasiľ SJ

košický eparchiálny biskup                                                                                                      arcibiskup, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie


TSKE

Foto: Dávid Serbinčík