Pápež František menoval pre Košickú eparchiu nového eparchiálneho (sídelného) biskupa

Košice 24. jún (TSKE) Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom CSsR a zároveň menoval za košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena spomenutej eparchie, pričom mu ponechal titul arcibiskup. Tlačovú kanceláriu KBS o tom informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie eparchiálneho biskupa je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste ku spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie.

 

Životopis vladyku Milana Chautura:  

Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal pred 40-timi rokmi z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Dr. Joachima Segediho, dňa 14. júna 1981 v Prešove. Ako kňaz spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, aktívne pastoračne pôsobil medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 - 1985), Šmigovec (1985 - 1989), Porúbka (1989 - 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť bol pod dohľadom vtedajšej štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

O dva roky na to, 11. januára 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa.

Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Vladykovi Jánovi Hirkovi pomáhal obnovovať život najprv 18 rokov utláčanej a potom 20 rokov trpenej Gréckokatolíckej cirkvi.

Dňa 21. februára 1997 bol vladyka Milan Chautur menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu novovytvoreného Apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Košiciach.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska viedol Radu pre rodinu a mládež, neskôr Radu pre rodinu a Radu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.  Dňa 30. januára 2008 bol vladyka Milan Chautur CSsR pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za košického eparchiálneho biskupa. Do úradu bol uvedený 18. februára 2008 J. E. kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.

V januári 2021 – vstúpiac do 30-teho roku svojej biskupskej služby – požiadal pápeža Františka o uvoľnenie z úradu eparchiálneho biskupa. Pápež jeho žiadosť prijal s účinnosťou od 24. júna 2021, kedy sa stáva emeritným košickým eparchiálnym biskupom.

Životopis vladyku Cyrila Vasiľa:

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. V roku 1969 prijal jeho otec, ktorého teologické štúdiá prerušila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950, kňazskú vysviacku z rúk bl. biskupa Vasiľa Hopku. Starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom.

Po štúdiách na bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte prijal 14. júna 1987 v Prešove kňazskú vysviacku z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Slavomíra Miklovša. Po krátkom období pastorácie vo farnosti Podhoroď so súhlasom svojho ordinára emigroval z dôvodu ďalších štúdií do zahraničia. V školskom roku 1987/88 začal študovať cirkevné právo na Pápežskom východnom inštitúte (PIO) v Ríme.

Po ukončení licenciátu z cirkevného práva, 15. októbra 1990 vstúpil do rehole Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) a začal noviciát v Janove. Po jeho ukončení a zložení rehoľných sľubov sa v roku 1992 vrátil na Pápežský východný inštitút (PIO), aby pokračoval v doktorandskom štúdiu a súčasne plnil aj funkciu ekonóma. Po ukončení tzv. Tretej probácie, ktorú absolvoval v rokoch 1999-2000 v Prešove, dňa 15. septembra 2001 v Košiciach zložil posledné sľuby ako profes Spoločnosti Ježišovej.

Doktorát z cirkevného práva obhájil v decembri 1994 na PIO a po obhajobe bol zaradený do profesorského zboru Právnickej fakulty PIO. Zároveň začal vyučovať aj na Aloisiane – Teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, terajšej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme získal diplom z cirkevnej jurisprudencie.

Habilitačné konanie ukončil v roku 1999 na Cyrilometodejskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci a od roku 2000 až do roku 2008 pôsobil ako dekan Fakulty východného cirkevného práva na PIO.

V roku 2004 bol vymenovaný za riadneho profesora na Fakulte východného cirkevného práva PIO a  zároveň za vicerektora PIO.

Prezident Slovenskej republiky ho v roku 2005 vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. 

Pápež Benedikt XVI. ho v máji 2007 vymenoval za rektora PIO. V tejto funkcii pôsobil do júna 2009.  Akademicky je činný doteraz.

Popri akademickej činnosti sa od roku 1992 venoval pastoračnej službe ako náboženský asistent v skautských skupinách Federácie skautov Európy vo farnostiach S. Cipriano a S. Maria della Presentazione (Via Torrevecchia, Rím). Dňa 10. decembra 2003 bol Pápežskou radou pre laikov potvrdený ako „federálny náboženský radca“ UIGSE-FSE („Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe - Fédération du Scoutisme Européen“). Túto funkciu na celoeurópskej úrovni vykonával do decembra 2007.

Pápež sv. Ján Pavol II. ho 30. novembra 2000 vymenoval za konzultora Kongregácie pre východné cirkvi, v roku 2002 za konzultora Kongregácie pre náuku viery, v roku 2003 za konzultora Pápežskej rady pre migrantov a putujúcich. 

Pápež Benedikt XVI. ho 30. júna 2008 vymenoval za konzultora Pápežskej rady pre legislatívne texty, za osobitného poradcu sekretára Biskupskej synody konanej v októbri 2005 a v roku 2008. Z tejto funkcie potom vyplývala aj jeho ďalšia spolupráca so sekretariátom Biskupskej synody pri prepracovávaní jej štatútov.

Dňa 7. mája 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a za titulárneho arcibiskupa Tolemaidského. Biskupskú vysviacku, podobne ako v minulosti kňazskú, prijal z rúk križevackého biskupa Slavomíra Miklovša 14. júna 2009 v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Ako odborníka na kanonické právo ho dňa 6. júna 2019 pápež František menoval za člena Kolégia pre skúmanie rekurzov v oblasti rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre učenie viery.

V úrade sekretára Kongregácie pre východné cirkvi pracoval do 20. januára 2020, kedy ho pápež František vymenoval za Apoštolského administrátora Sede plena Gréckokatolíckej eparchie Košice. Po svojom príchode na Slovensko prebral po vladykovi Milanovi Chauturovi vedenie Rady pre rodinu KBS a Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života KBS. Zároveň sa stal aj predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS.

Pápežom Františkom bol dňa 21. júna 2021 vymenovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne.

Dňa 24. júna 2021 ho pápež František vymenoval za eparchiálneho biskupa Košickej eparchie, ponechajúc mu osobný titul arcibiskup.

TSKE

Foto: Byzantinos