Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v novom šate

Košice, 12. november (TSKE) 8. novembra uzrelo svetlo sveta nové logo Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Škola ho uviedla do života spolu s novou facebookovou stránkou Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (@cgymtv), na ktorej môžete nájsť všetky aktuálne informácie o živote najstaršieho gréckokatolíckeho gymnázia na Slovensku. Zámerom nového loga je moderným spôsobom vyjadriť posolstvo a charakter školy. Jeho autorom je grafik Matej Hlavatý. V najbližších riadkoch vám prinášame vysvetlenie nového loga Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove:

Hlavným motívom loga je udalosť krstu Ježiša Krista svätým Jánom Krstiteľom v rieke Jordán, pri ktorom sa nad Kristom vznášal Svätý Duch v podobe holubice a z neba zaznel hlas Otca: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie, počúvajte ho“. (porov. Mt 3, 13 - 17)

Pri spomínanej udalosti Ján Krstiteľ napĺňa svoje povolanie – pripraviť cestu Pánovi. Toto povolanie mu dáva autoritu vykonať krst Ježiša, hoci z ľudského hľadiska by to malo byť naopak - Kristus by mal pokrstiť Jána. Povolanie Jána Krstiteľa teda presahuje jeho osobu a robí z neho súčasť niečoho väčšieho – Božieho plánu s človekom. V tomto kontexte predstavuje Ján Krstiteľ v logu učiteľa a učiteľské povolanie, ktoré taktiež dáva učiteľovi autoritu presahujúcu jeho osobu a zároveň je súčasťou niečoho väčšieho – Božieho plánu. Túto skutočnosť vyjadruje aj pohľad Jána Krstiteľa smerom nahor k Svätému Duchu v podobe holubice, ktorý je zdrojom každej múdrosti.

V spomínanej stati evanjelia, je Ján Krstiteľ postavený aj do pozície žiaka. Sám totiž spoznáva a objavuje Boží plán, ktorý sa má uskutočniť pokrstením Ježiša Krista prostredníctvom neho samotného. Pravda, ktorú v danej chvíli spoznáva Ján Krstiteľ, nie je pre neho iba obyčajnou teóriou, ale skutočnosťou, ktorá sa ho dotýka, s ním súvisí a napĺňa jeho život zmyslom. Takto Ján Krstiteľ v logu predstavuje aj študenta, ktorého hlavným poslaním je  objavovať pravdu dávajúcu ľudskému životu zmysel a naplnenie.

Ján Krstiteľ je v logu vyobrazený hnedou farbou - farbou hliny. Táto skutočnosť poukazuje na slová apoštola Pavla, podľa ktorých je človek akoby hlinená nádoba (porov. 2 Kor 4,7). Tá je na jednej strane krehká, no zároveň vytvorená pre napĺňanie. V tomto kontexte logo reprezentuje postoj školy voči človeku. V každom človeku existuje veľký potenciál pre naplnený život a na tento potenciál sa usiluje škola poukázať a pomáhať ho realizovať. Zároveň si uvedomuje krehkosť každého z nás, ktorú chráni budovaním vzájomnej úcty, rešpektu, ľudským prístupom a prostredím prijatia.

Duchovné poslanie školy vyjadruje v logu postava Ježiša Krista, ktorý stojí na vode, a teda stojí na niečom nestálom. Vzťah s Bohom a pravda o Bohu, ktorú prináša Ježiš Kristus a ktoré sa usiluje škola sprostredkovať sú teda niečím, čo dáva človeku aj v tých najťažších chvíľach silu pevne stáť. Rovnaká farba Ježiša Krista a holubice vyjadrujúcej Svätého Ducha zároveň poukazuje na povolanie nás ľudí podobať sa na Boha a tiež na povolanie zjednocovať nebo zo zemou, a teda aplikovať nebeské princípy do života na zemi.

TSKE informoval Milan Kmec

Autor loga: Matej Hlavatý