Srdcia vďačné Bohu za jubileum farnosti Trhovište

Košice, 15. november (TSKE) Žalmista hovorí, že vek nášho života je sedemdesiat rokov, ak sme pri sile tak osemdesiat. Ľudský život málokedy prekročí magickú hranicu sto rokov. Čo nedokáže jednotlivec, to však dokáže spoločenstvo. Možno práve také, akým je spoločenstvo gréckokatolíkov farnosti Trhovište v Michalovskom protopresbyteráte a okrese. Tento rok si toto Boha milujúce spoločenstvo pripomína 300 rokov od prvej písomnej zmienky svojej farnosti.

Pred desiatimi rokmi vyšiel zásluhou otca Maroša Riníka, vtedajšieho farára farnosti Trhovište, preklad ich farskej kroniky, či inak nazývanej „Historia domus“. Jubileum 300 rokov farnosti bolo príležitosťou postaviť na tomto základe niečo nové. Maroš Riník oslovil pri tejto príležitosti viacerých duchovných i laikov, ktorí prispeli každý podľa svojich možností k zostaveniu jubilejnej knihy o farnosti Trhovište. Môžeme smelo povedať, že kniha by mohla mať podtitul „Z každého rožka troška“, nakoľko sa v nej spájajú príspevky z oblasti duchovného života, dogmatiky, ale aj dejín.

Samotný názov knihy „Choďte a ohlasujte!“ jasne ukazuje, že dejiny farnosti Trhovište nie sú akýmisi prachom zapadnutými míľnikmi, ale sú to živé kamienky cesty, ktorá nás všetkých vedie k Pánovi času, ktorého vyznávame pri každej jednej liturgii ako toho, ktorý nielen svojou smrťou premohol smrť, ale ak sa mu odovzdáme, tak má moc premôcť aj tú našu smrť. Vzťah s Bohom vyžaduje aj konanie z našej strany – žiť Jeho život a hlásať svojimi ústami, srdcom, a ešte viac vlastným životom, že Kristus žije.

Slávnostná prezentácia knihy sa vzhľadom na pandemickú situáciu, karantény a obmedzenia nemohla uskutočniť priamo v Trhovišti, ale uskutočnila sa pri Božskej liturgii slávenej v sobotu, 13. novembra 2021, vo farskom chráme v Michalovciach. Celú slávnosť vysielala v živom prenose aj televízia Logos. Liturgiu slávil rodák z farnosti Trhovište, kancelár Eparchiálneho úradu Košickej eparchie a súčasne jeden z autorov príspevkov, otec Martin Mráz. Spolu s ním slávil liturgiu aj miestny protopresbyter otec Maroš Riník, ktorý ohlásil aj homíliu, v ktorej pripomenul liturgickú spomienku na sv. Jána Zlatoústeho, ktorého sviatok na tento deň pripadol, ako aj živého Krista, ktorý nás vedie a priviedol aj k vydaniu tejto knihy.

Po skončení liturgie sa v rámci prezentácie knihy prihovorili otec Martin Mráz a Dr. Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme. Kniha je nielen zaujímavým obohatením výskumu dejín farnosti Trhovište, ale aj pozvaním, hodným nasledovania pre iné farnosti, aby tak priniesli na svetlo sveta svoje vlastné dejiny, nielen ako spomienku na doby dávno minulé, ale na ukážku toho, že Kristus je v nich stále živý. Príspevky viacerých autorov (Cyril Vasiľ, Jaroslav Lajčiak, Marko Durlák, Peter Paľovčík, Maroš Riník, Štefan Paločko, Martin Pristáš, Peter Borza, Martin Mráz, Daniel Černý, Martina Viera Kucikova SSNMP, Daniel Atanáz Mandzák CSsR) krásne doplnili  ilustrácie – perokresby talentovaného mladého umelca Samuela Riníka. Kniha má celkovo 136 strán, obsahuje slovenské i anglické resumé a vydal ju Mydesign.sk v Michalovciach. Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť, prípadne objednať poštou na gréckokatolíckych farských úradoch Trhovište a Michalovce.

Ako sa raz vyjadril nebohý kardinál Špidlík: „Život je stretnutím s priateľmi“. V podobnom duchu sa niesla celá sobotná slávnosť, na ktorej sa ukázalo, že hoci ako Gréckokatolíci sme počtom nie veľmi veľkí, tak v Bohu pri spájaní síl dokážeme konať veľké veci. Buď mu za to všetko veľká vďaka a sláva!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Jakub Riník