Svätý Mikuláš v Londýne

Košice, 10. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia v nedeľu 5. decembra.

Počas svätej liturgie otec Siarhiej Stasievič, správca spoločenstva slovenských gréckokatolíkov v Londýne, v krátkosti popísal život svätého Mikuláša a poukázal najmä na pôvod tradície rozdávania darčekov. Tento svätec bol totiž známy najviac tým, že potajme obdarúval chudobné rodiny.

Po svätej liturgii prišiel deťmi túžobne očakávaný Mikuláš. Netradične však, nekládol deťom mnoho otázok o tom, či boli alebo neboli dobré. Uznal za vhodné prečítať im poučný list, ktorý mu napísal akýsi chlapec. V ňom vyzdvihol niektoré aspekty viery ako život s Bohom, robenie každodenných vecí na slávu Božiu bez očakávania odmeny. Poukázal aj na to, prečo je dôležité správne a uvedomelo sa prežehnávať. Nakoniec pozornosť upriamil aj na úlohu anjelov v živote ľudí a povzbudil deti k tomu, aby boli takmer ako anjeli na zemi a stali svätými. 

Po svätej liturgii sa veriaci ako zvyčajne, stretli na spoločnom občerstvení.

TSKE informoval Marek Vojčík

Foto: Anna Feková