Synodálne stretnutie o spoločenských otázkach

Košice, 10. december (TSKE) Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom synodálneho procesu a jeho nosnými tézami o. Michal Hospodár, koordinátor za Košickú eparchiu. Najosv. vladyka Cyril Vasiľ sa v príhovore zameral na vzájomný dialóg medzi Cirkvou a spoločnosťou. „Po väčšej kríze viery prichádzala vždy v dejinách odpoveď, ktorá významne napomáha evanjelizácii,“ uviedol. Vyzval prítomných na seba-scitlivenie v pokore ako predpoklad vedenia efektívneho dialógu aj s ľuďmi opačného zmýšľania.

Vzťah Cirkvi a občianskej spoločnosti podľa platného právneho poriadku SR stručne predostrela doc. Alena Krunková. Z následnej plodnej diskusie vyplynulo, že určité napätie medzi civilnou mocou a predstaviteľmi Božieho kráľovstva tu bolo od vzniku kresťanstva. Otázkou ostáva, ako obidve strany majú nájsť kľúč ku spolupráci pre dobro všetkých. Kresťan je súčasne občanom štátu rešpektujúcim jeho zákony a nariadenia. Ako veriaci má pritom právo prihlásiť sa k ovplyvňovaniu verejného a spoločenského života a brániť hodnoty a záujmy vyplývajúce z viery.   

Na záver sa prítomní zhodli, že nie je potrebné prepadnúť strachu a rezignácii z momentálneho vývoja spoločnosti. Naopak, treba vychovávať nových lídrov, ktorí by vedeli brániť a presadzovať kresťanský hodnotový systém vo verejnom priestore. Plodné stretnutie sa ukončilo modlitbou a prianím požehnaných vianočných sviatkov.

TSKE informoval Michal Hospodár