Cirkvi v Maďarsku vydali v predvianočnom čase spoločné vyhlásenie na podporu manželstva, rodiny a ľudskej dôstojnosti.

Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra vydali cirkvi a náboženské spoločnosti v Maďarsku spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitosť kresťanských a židovských hodnôt pre manželstvo, rodinu a hodnotu ľudskej osoby. V histórii maďarských cirkví doteraz nebolo vydané vyhlásenie s takou širokou účasťou, v Budapešti ho podpísali zástupcovia 14 cirkevných organizácií.

Vyhlásenie prinášame v plnom znení:

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! (Gen 1,27f)

Tento biblický postoj zdôraznil počas svojej návštevy Budapešti aj pápež František, ktorý potvrdil, že sviatosť manželstva vzniká medzi mužom a ženou. Aj v židovskej tradícii je posvätenie vzťahu ženy a muža skrze manželstvo základom ľudskej dôstojnosti. 

My, dolupodpísaní zástupcovia katolíckych, protestantských a pravoslávnych cirkví, ako aj židovských komunít, pripravujúc sa na Vianoce a vo svetle sviec Chanuky jednotne reagujeme na v poslednom čase silnejúcu spoločenskú polemiku a opätovne potvrdzujeme dôležitosť židovských a kresťanských hodnôt vo vzťahu k manželstvu, rodine a ľudskej dôstojnosti.

V Budapešti, 9. decembra 2021.

Maďarská katolícka biskupská konferencia
Maďarská reformovaná cirkev
Maďarská evanjelická cirkev
Maďarská baptistická cirkev
Maďarská turíčna cirkev
Maďarská metodistická cirkev
Srbská pravoslávna eparchia Buda
Maďarský pravoslávny exarchát - Konštantinopolský patriarchát
Bulharská pravoslávna cirkev v Maďarsku
Rumunská pravoslávna cirkev v Maďarsku
Maďarská eparchia Ruskej pravoslávnej cirkvi – Moskovský patriarchát
Maďarská unitariánska cirkev
Združenie židovských obcí v Maďarsku
Zjednotená maďarská židovská komunita

TSKE informoval Vojtech Boháč
foto: pixnio.com