Predsynodálne eparchiálne zhromaždenie Košickej eparchie

Košice, 29. mája (TSKE) V poslednú májovú sobotu sa v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretli zástupcovia synodálnych konzultácií z Košickej eparchie. Spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom, a prítomnými kňazmi slávili archijerejskú svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z gréckokatolíckeho kňazského seminára. Kňazi vošli do katedrály v sprievode z biskupského úradu, držiac v procesii nielen liturgické predmety ale aj synodálny reliéf. Tento reliéf od začiatku roku 2022 putoval po protopresbyterských chrámoch Košickej eparchie, oživujúc tak povedomie o synodalite a začlenení každého pokrsteného do spoločného kráčania vo viere.

Vo svojej príležitostnej kázni sa vladyka Cyril zameral práve na kráčanie, ktoré sprevádza človeka od nepamäti – putoval za obživou, za úrodnejšou pôdou, Izrael putoval do zasľúbenej zeme, pochod ľudstva celými dejinami a životom. No samotná fyzická chôdza nemá duchovný aspekt. Na to je potrebné vidieť archetypy biblického putovania, čoho výstižným príkladom je poveľkonočná cesta učeníkov do Emauz. Kráčali vo familiárnom rozhovore, no až keď k nim pristúpil tretí, neznámy muž, ktorý načúval, kládol otázky a vysvetľoval, nastáva v ich srdciach obrat. Tým tretím bol sám vzkriesený Ježiš, ktorý sa im dal postupne spoznať. Iba takto sa z rozhovorov, spoločných debát a konsenzov stane synodálne kráčanie, ak kráčame s Kristom, ktorý otvára Písma, uviedol vladyka Cyril. Vrchol poznania Ježiša nastal pri lámaní chleba. Spoločne slávená Eucharistia a zdieľanie pripravuje učeníkov na to, aby sa stali apoštolmi, vychádzali zo spoločenstiev a ohlasovali Krista vo svete. Neustále schádzanie a vychádzanie sa javí takto ako dýchanie Cirkvi, čiže spoločné duchovné sústredenie a potom rozptýlené ohlasovanie.

Druhá fáza predsynodálneho stretnutia prebiehala taktiež v katedrále, v ktorej sa stretlo viac ako 60 synodálnych delegátov. Pracovné stretnutie otvoril a moderoval otec Martin Mráz, kancelár Košickej eparchie. Privítal všetkých, ktorí prišli do katedrály ako pútnici, kráčajúci synodálnou cestou spolu s celou Cirkvou.

Preosv. vladyka Cyril v úvodnom slove vyslovil poďakovanie a poprial Božie požehnanie všetkým, ktorí akokoľvek prispeli nielen k dnešnému stretnutiu, ale aj k všetkým stretnutiam v jednotlivých synodálnych skupinách.

Po Modlitbe k Svätému Duchu za synodu sa ujal slova otec Michal Hospodár, koordinátor synodálnej cesty v Košickej eparchii. V krátkom retrospektívnom pohľade pripomenul prítomným, akú cestu sme už spoločne prešli, spomínajúc jednotlivé míľniky. Po ohlásení synody Svätým Otcom Františkom sa začali prípravné stretnutia, bol posvätený synodálny reliéf, ktorý putoval naprieč eparchiou, prebiehali jednotlivé konzultácie na nižších úrovniach, až po aktuálne eparchiálne predsynodálne zhromaždenie. Ako hlavný cieľ tohto stretnutia vytýčil vypočutie si úprimnej správy o všetkom, čo sa zdieľalo počas diecéznej fázy synodálneho procesu. V ďalšom otec Michal uviedol, že jedným z opravdivých kritérií autenticity spoločenstva Ježišových bratov a sestier je kvalita vzťahov. Spomenul aj myšlienku kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý do knihy návštev Košickej eparchie voľakedy napísal, že Život je setkání, neskôr dodal  s přáteli, čo vystihuje jadro života Ježišovho spoločenstva. Na záver vyzval prítomných, aby sa nebáli ďalej kráčať a stretávať sa, počúvať sa vo vnútri Cirkvi bez obáv, pretože Kristus je Cesta, Pravda a Život.

Moderátor o. Martin následne prizýval k rečníckemu pultu jednotlivých referujúcich z každej oblasti, ktorí predniesli svoj krátky referát. Jednotlivé oblasti zahŕňali kňazov, seminaristov, spoločenstvá a hnutia, rodiny, rehoľníkov a rehoľníčky, kňazské manželky, mládež, národnostné menšiny, spoločensky angažovaných, marginalizovaných na periférii, čiže Rómov, chudobných, väzňov a homosexuálne cítiacich v spolupráci s Linkou Valentín.

Vo viacerých príspevkoch laikov odznela dôležitosť prítomnosti kňaza vo farnosti, ktorého úlohou nie je len byť vzorom duchovnosti, ale aj skutočnej nefalšovanej ľudskosti, obrazom Dobrého pastiera, ktorý pozná svoj košiar a ovce poznajú jeho. Tak, ako jeho prístup dokáže urobiť veľa dobrého, dokáže aj ublížiť a tieto rany sa hoja veľmi dlho. Mnohí ľudia túžia byť vypočutí, nájsť niekoho, komu sa môžu vyrozprávať a zažiť prijatie. Mladí túžia aj po duchovnej a intelektuálnej formácii, chcú spoznávať bohatstvo a hĺbku Cirkvi, no zaznela aj požiadavka priblížiť dokumenty Magistéria jazyku a zmýšľaniu dnešného človeka, ktorý sa stráca v obsahovo náročných traktátoch a encyklikách. Veľká časť veriacich vníma Cirkev ako útočisko, no zároveň chce byť súčasťou pastoračných plánov a stretnutí, kráčať ďalej spoločne. Osobitné radosti a starosti zažívajú kňazské manželky, ktoré sa prakticky nachádzajú na hranici medzi laikmi a klérom. Ponúkli svoj pohľad na identitu kňazskej manželky, na to, čo ony dávajú Cirkvi, aké sú od nich očakávania a to, čo ony očakávajú od pastierov Cirkvi.

Vladyka Cyril na záver diskusie ponúkol zhromaždeniu svoj súhrn zo synodálnej cesty Košickej eparchie, vnímajúc mnohých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať nielen pre Cirkev, ale aj s ňou. Viaceré pred-syntézy otvárajú vážne otázky, podnety i výzvy, ktoré vladyka chce rozvíjať a uskutočňovať. Vyzval kňazov, aby načúvali aj bohoslovcom, ktorí sú v procese formácie a vo svojej mladíckosti nie sú zviazaní rigidným zmýšľaním. Treba im načúvať s rozlišovaním a múdrosťou starších, keďže mladícky zápal ešte nie je zárukou múdrosti. Obdobne to platí aj o mladých v Cirkvi. Vladyka sa pozastavil pri problematike nedostatku rehoľných povolaní. Vyzdvihol prínos kňazských rodín a manželiek, ktoré tvoria základinu našej Cirkvi.

Zároveň vyjadril vďačnosť, že ako hierarcha Košickej eparchie môže byť súčasťou spoločného kráčania a počúvania sa, napriek počiatočnej skepse rímskeho úradníka, ktorý pozná aj cirkevné synody bez pastoračnej aplikácie. Vyjadril nádej, že Duch neskončí viať v tejto fáze, no bude pôsobiť ďalej a bude otvárať srdcia a uši veriacich i kléru. Riešenia a závery sú napísané už od čias Desatora, potrebné je im načúvať a sprevádzať veriacich i hľadajúcich.

Finálnu bodku za pracovným stretnutím dal otec Michal Hospodár, koordinátor synodálnej cesty. Poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili synodálneho procesu, prirovnajúc ich ku kameňom živej stavby, ktorej základom je Kristus. Prostriedkom budovania stability stavby je aj modlitba. Názorne ponúkol pomôcku k modlitbe posvätného ruženca, ktorú vydal Spolok sv. Cyrila a Metoda. Ide o sadu kartičiek s východnými ikonami a ružencovými tajomstvami. Vyzdvihol rodinu, ako základ spoločnosti i Cirkvi, v ktorej sa rodia aj budúce rehoľné, kňazské ale aj kresťanské laické povolania.

Synodálna cesta Košickej eparchie sa v priebehu júna uzavrie. Následne bude vypracovaná záverečná syntéza, ktorá bude zaslaná na sekretariát Konferencie biskupov Slovenska.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Róbert Pajunk