Púť maďarských veriacich do Máriapócse

Košice, 27. september (TSKE) - Poslednú septembrovú sobotu sa veriaci a kňazi maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie vybrali na púť do Máriapócse, kde strávili deň, naplnený duchovným programom. Ráno od deviatej hodiny mali pútnici možnosť pristúpiť ku svätej spovedi. O desiatej hodine sa o. Gabriel Kecskés pomodlil s pútnikmi Akatist k presvätej Bohorodičke. Po Akatiste nasledovala svätá liturgia, na začiatku ktorej privítal a pozdravil pútnikov vladyka Filip, hajdúdorožský arcibiskup a metropolita. Liturgii predsedal synkel pre maďarských veriacich o. Vojtech Boháč. Na začiatku predstavil prvé maďarské vydanie liturgikonu, určeného pre kňazov a veriacich na území Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na život našej nebeskej Matky, ktorý nám dáva odpoveď na otázku, prečo voláme Máriu blahoslavenou. Bohorodička bola vždy oddaná Bohu a verná jeho slovu. Odpoveď, ktorú dala Gabrielovi pri Zvestovaní: „... nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ celý svoj život dodržiavala. Týmto nám dala príklad vernosti Bohu a plnenia Božej vôle. To je cesta, ktorou sa môže stať blahoslaveným každý veriaci. Po skončení liturgie nasledovala modlitba Paraklisu, a po nej požehnanie náboženských predmetov a suvenírov.

TSKE informoval: Peter Kaško

Foto: Borbála Mosolygó