Na duchovnej obnove spoločenstva SKALA s výzvou: Vstaň a choď!

Košice, 21. november (TSKE) Spoločenstvo SKALA využilo voľný deň 17. novembra na ďalší stupeň duchovnej obnovy pre svojich členov. V mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli sa stretlo 12 rodín, aby v čase od 16. – 19. novembra prežilo spoločnú radosť z Božieho dotyku i vzájomnej blízkosti. Duchovnú obnovu o pripravenosti kňazov i laikov k službe iným viedol líder spoločenstva o. Peter Horváth s manželkou a tímom šiestich spolupracovníkov. Na príklade Ježiša, ktorý slúžil apoštolom i celému  ľudstvu sa prítomní formovali k ochote prekonávať akékoľvek prekážky v nasadení za spásu iných. Ježiš Kristus svojou obetou na kríži najviac poslúžil ľudstvu. Každý jeho nasledovník sa od neho učí umierať sebe, lebo egoista je opakom Krista. Na biblických typológiách postáv prednášatelia ukázali vznešenosť služby iným ľuďom, nech je to služba v akejkoľvek podobe. Pánovo volanie „vstaň a choď“ sa postupne udomácnilo vo všetkých účastníkoch obnovy.

Duchovnú obnovu svojim svedectvom i povzbudivým slovom obohatili angažovaní manželia Marettovci z Vyšného Kubína a laickí misionári Živčákovci z Podolínca. Večerné modlitby celého spoločenstva boli sprevádzané piesňami chvál a radosti z toho, že Pán sa dotýkal sŕdc prítomných a pozýval ich k aktívnej evanjelizácii. Radosť zo stretnutia prežili aj početné deti pod vedením svojich animátorov. Na záver si prítomní členovia spoločenstva SKALA vyjadrili znak služby vzájomným symbolickým umývaním nôh. A urobili rozhodnutie nasledovať Ježiša Krista v jeho láske až po kríž a byť ochotní v sile Ducha premieňať seba i svet na lepší.  

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Pavol Mihajlo