Projekt Cerkov s molodyma v Košiciach

Košice, 20. december (TSKE) Občianske združenie molody.Rusyny organizuje duchovno-vzdelávacie podujatia na košických internátoch už päť rokov. Podujatia sa uskutočňovali pravidelne trikrát v každom semestri od roku 2017 prakticky až po vynútenú korona-prestávku v roku 2020. No ani potom sme od našej obľúbenej a už zabehnutej aktivity nechceli upustiť a v roku 2021 sme pripravili tri online podujatia, ktoré boli vysielané cez sociálne siete. Tam je možné nájsť aktuálne aj staršie nahrávky z “live” doby. A v roku 2022 sme sa s veľkou radosťou do toho “live” života vrátili.

Naše O.Z. molody.Rusyny sa zameriava na zbližovanie Rusínov, šírenie osvety a pozdvihovanie národnostného povedomia. Snažíme sa o udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka, tradícií, ale nezabúdame ani na rozvíjanie duchovného života, ktorý k rusínskej národnosti a kultúre neodmysliteľne patrí. Tieto naše ciele sa usilujeme napĺňať organizovaním rôznych podujatí, či už osvetových, kultúrnych, športových alebo duchovných, medzi ktoré patria aj podujatia v rámci projektu Cerkov s molodyma.

Všetko to začalo v roku 2017, kedy sme oslovili o. Martina Mráza z UNIPAS-u (Univerzitná pastorácia Košickej eparchie), ktorý sa vtedy venoval pastorácii študentov v Košiciach, a otcov duchovných z OSJK (Obščestvo svjataho Joana Krestiteľa), ktorí sa venujú rusínskej pastorácii vo svojich farnostiach a prekladom liturgických textov a Nového zákona do rusínskeho jazyka. Duchovno-vzdelávacie podujatia sme začali organizovať na internátoch Jedlíkova, ktoré patria Technickej univerzite v Košiciach. Napriek tomu, že sa jedná o najväčšie internáty tej najväčšej košickej univerzity a kde je pravdepodobne aj najväčšia koncentrácia bývajúcich študentov z gréckokatolíckych a rusínskych obcí, práve na týchto internátoch sa do tej doby gréckokatolícke liturgie neslúžili vôbec. Chýbala tam akási “spojka”, resp. iniciatíva zo strany študentov. A táto iniciatíva prišla z našej strany.

Za celú dobu sme uskutočnili dokopy 23 prezenčných podujatí a 3 online podujatia. Navštevovali nás títo kňazi z OSJK, z farnosti Košice-Staré mesto i ďalší: o. Milan Jasik, o. František Krajňák, o. Ivan Barna, o. Igor Pančák, o. Martin Kostilník, o. Jaroslav Popovec, o. Ján Blaško, o. Marko Durlák, o. Martin Mráz, jeromonach Kassián Kamil Drozd, o. Jaroslav Lajčiak a vladyka Milan Chautur. Okrem sv. liturgií sme sa modlili aj akatisty, molebeny, večierne a krížové cesty. Taktiež pred Veľkou nocou a pred Vianocami bola možnosť pristúpiť k hromadnejšej svätej spovedi, kedy chodieval vypomáhať ešte aj o. Tomáš Fischer z Košíc.

Keďže tieto podujatia majú duchovno-vzdelávací rozmer, sú zložené z modlitby a prednášky na zaujímavú tému. Po modlitbách nasledovali prednášky s našimi hosťami či už o živote našich blahoslavených rusínskych mučeníkov P. P. Gojdiča a V. Hopka, o (ne)fungovaní gréckokatolíckej cirkvi počas socializmu, o staršej histórii našej cirkvi, o rusínskych prekladoch cirkevných textov, o ikonopisectve, ale aj prednášky na duchovné témy o príprave na vianočné sviatky, o správnom prežívaní Veľkého pôstu, o sv. Cyrilovi a Metodovi, o. sv. Jozefovi., o sv. Mikulášovi či o význame sviatkov Ochrana Presvätej Bohorodičky či Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi. Po prednáškach stále nasledovala voľná diskusia a koncom roka malé predvianočné občerstvenie.

Od roku 2018 začali byť tieto podujatia podporované Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín. Projekt sme nazvali “Cerkov s molodyma” a mal aj iné “výstupy”. Začiatkom roka 2019 sme boli ako rusínska delegácia spolu s kňazmi z OSJK a zástupcom ROS (Rusínska obroda na Slovensku) prijatí na biskupstve v rámci iniciatívy za vytvorenie rusínskej pastorácie v Košiciach. V septembri 2020 bola oficiálne vyhlásená rusínska pastorácia v Košickej eparchii, ktorou je poverený jeromonach Kassián. Veľmi sa tešíme, že tá malá myšlienka organizovania duchovných podujatí pre študentov na začiatku, mala taký veľký účinok neskôr.

V roku 2022 sme sa v zimnom semestri po takmer trojročnej prestávke opäť stretli osobne na internátoch Jedlíkova v Košiciach pri troch podujatiach projektu Cerkov s molodyma a to s hosťami o. Milanom Jasikom 10.10.2022, s o. Františkom Krajňákom 8.11.2022 a s jeromonachom Kassiánom 5.12.2022 pri cirkevnoslovanských litrugiách s čítaniami Apoštola, Evanjelia, kázňami a prednáškami po rusínsky a pri cirkevnoslovanskej Veľkej večierni. Dozvedeli sme sa zaujímavosti zo života biskupa V. Hopka a sv. Mikuláša, o procese prekladania cirkevných textov do rusínskeho jazyka, no tiež sme sa naučili spievať časti sv. liturgie “Jedinorodnyj Synu i Bože Slovo” a “Naj sja napovňat našy usta pisňochvalou o tobi Hospodi” v rusínskom jazyku z nových knižočiek-molitvennikov Radujte sja v Hospoďi, v ktorých nájdeme liturgické texty súbežne v cirkevnoslovanskom a rusínskom jazyku.

Tieto podujatia sú určené nielen pre študentov, ale aj pre mladých už pracujúcich a vôbec pre všetkých veriacich i zvedavých. Veríme, že v novom roku sa nám podarí rozšíriť tieto podujatia aj za hranice študentských internátov. Informácie o pripravovaných podujatiach pre rok 2023 v rámci projektu Cerkov s molodyma v Košiciach sa dozviete na našej facebookovej stránke O.Z. molody.Rusyny. Už teraz Vás medzi nás srdečne pozývame!

TSKE informovala: Ing. Anna Zamutovská, PhD.

Foto: archív O.Z. molody.Rusyny