Synodálne stretnutie na tému cirkev a štát

Košice, 13. január (TSKE) Prvé novoročné stretnutie synodálnej skupiny zaoberajúcej sa dialógom medzi cirkvou a štátom sa uskutočnilo 11. januára v Košiciach. Moderátor o. Michal Hospodár privítal Najosv. vladyku Cyrila Vasiľa, dvoch prednášateľov a ostatných prítomných a načrtol tému stretnutia: neutralita resp. sekularita štátu. V prvom referáte prof. Gabriela Dobrovičová z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach spresnila pojem neutralita štátu. Venovala sa sekulárnemu usporiadaniu štátu v 21. storočí, ako aj základným právam človeka. Priblížila právo na náboženskú slobodu v demokratickom zriadení a spresnila právny základ vzťahu cirkvi a štátu pri zachovaní ich autonómneho postavenia. V druhom referáte konzervatívny filozof Juraj Šúst z Bratislavy hovoril o tlaku liberalizmu na tradičné hodnoty, vyplývajúce aj z biblického posolstva. Pre sekulárny svet je ľudská dôstojnosť iba realizáciou vlastnej autonómie, bez kontroly svedomia. Kresťanstvo je zjavené náboženstvo, ale podľa prednášajúceho je aj verifikovateľné rozumom, ako to zdôrazňoval emeritný pápež Benedikt XVI. Najosv. vladyka Cyril poukázal na historický priebeh vývoja vzťahov medzi štátom a kresťanskými cirkvami. Nakoniec obidva subjekty došli k poznaniu, že v sekulárnom štáte budú spolupracovať na spoločnom dobre obyvateľov. Tento spoločný vzťah rešpektu a spolupráce sa obvykle upravuje medzištátnou zmluvou. V plodnej diskusii vystúpili aj ďalší členovia pracovného tímu a reagovali na prednesenú problematiku. V závere sa prítomní uzniesli, že kresťan nie je proti štátu, ale svojimi postojmi z viery pomáha budovať štát najmä podporou spravodlivosti a pokoja.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Ing. Pavol Hric