V Sečovciach si pripomenuli gréckokatolíckeho kňaza Pavla Tirpáka

Košice, 13. január (TSKE) Počas svätej božskej liturgie, v nedeľu po Osvietení a zároveň v 33. nedeľu po Päťdesiatnici, si farnosť Sečovce pripomenula 30. výročie úmrtia otca Pavla Tirpáka, ktorý v nej pôsobil tesne pred zákazom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, až po vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Pri tejto príležitosti bola v chráme slúžená svätá liturgia, ktorej predsedal arcibiskup Ján Babjak SJ. Do spoločnej modlitby sa pridali aj protojerej Miroslav Pohár - sečovský protopresbyter, otec Peter Cap - riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie a taktiež kňazi pôsobiaci vo farnosti, otec Teodor Šangrik a otec Juraj Lukáč.

Vladyka Ján vo svojej homílii upriamil pozornosť veriacich na prichádzajúce svetlo. “Ľud čo sedí vo tme, uzrel veľké svetlo!” Tým svetlom je Ježiš Kristus, ktorého príchod sme slávili pred niekoľkými dňami Jeho narodením, ale i krstom. Práve týmto citátom, ako i prvou časťou homílie, chcel vladyka apelovať na kňazov, veriacich, ľudí, aby to svetlo - lásku ohlasovali aj ďalej. Touto myšlienkou zároveň premostil na osobné spomienky na otca Pavla Tirpáka, jeho život, pôsobenie a odkaz. I nedeľné evanjelium potvrdzuje cieľ pôsobenia a života otca Tirpáka, nasledovateľa Krista, ktoré hovorí o svetle viery v Neho, ktorá rozráža tmu hriechu, čo bolo i cieľom otca Pavla, prinášať svetlo a vieru.

Otec Miroslav, využil túto príležitosť aj na vyjadrenie vďaky a gratuláciu vladykovi Jánovi, ktorý na sviatok Bohozjavenia oslávil 20-te výročie biskupskej chirotónie.

Po svätej liturgii sa prítomní mali možnosť dozvedieť viac o osobe o. Pavla prostredníctvom dvoch krátkych vstupov. Prvým bola Mgr. Dominika Bašárová, ktorá veriacim vyrozprávala životopis otca Pavla a doplnila ho o konkrétne skúsenosti a spomienky Sečovčanov ako i o jej vlastné zážitky počas jeho pôsobenia vo farnosti. Druhý vstup patril Mgr. Marekovi Marjovovi, ktorý nás zasadil do historických reálií, s ktorými sa práve o. Pavol, farnosť Sečovce, či celá gréckokatolícka cirkev potýkala po jej “zákaze” po roku 1950.


Krátky životopis
Otec Pavol Tirpák sa narodil 15. apríla 1915 v Zbehňove. Ukončil teologické štúdiá v Užhorode a kňazskú chirotóniu prijal v roku 1939. Následne pôsobil ako kaplán v Trebišove, farár v Stankovciach a kaplán v Sečovciach. Tu ho zastihol rok 1950 odkiaľ musel odísť. Najskôr sa vrátil do rodného Zbehňova, avšak po roku dostal príkaz vysťahovať sa do Čiech. Do roku 1957 pracoval v baniach, keď zo zdravotných dôvodov odišiel do textilnej továrne v okrese Šumperk. V roku 1959 sa vrátil do rodičovského domu v Zbehňove a pracoval ako skladník či údržbár. K svojej duchovnej službe sa dostal až v roku 1968 kde začal pôsobiť v Sečovciach, avšak bez chrámu. Práve vtedy začal s výstavbou nového - terajšieho - chrámu. Zomrel 01.01.1993 v chráme. Pohrebné obrady vysluhoval Mons. Ján Hirka o 3 dni neskôr.


TS KE informoval č. Kamil Ščerba a č. Dávid Kováč
Foto: č. Dávid Kováč / Dávid Serbinčík