Cirkev a synoda sú synonymá

Košice, 28. Január (TSKE) Koncom januára ôsmi zástupcovia Košickej eparchie cestovali do Nimnice, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023. Od 26. do 27. januára sa biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a eparchií, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici zaoberali témou Ako byť synodálnou Cirkvou? Podujatie v Nimnici bolo príležitosťou na otvorené vyjadrenie vlastného názoru, počúvanie, zdieľanie a rozlišovanie, zamerané na deväť tematických okruhov. Tie boli zvolené na základe jednotlivých synodálnych syntéz.
Súčasťou delegácie boli eparchiálny koordinátor otec Michal Hospodár a Eva Hospodárová, otcovia Jozef Miňo a Vladimír Varga, Zdeno Jenčuš a Eva Jenčušová, Anna Ivanková a seminarista Richard Fučko.
Vo štvrtok sa spoločný dialóg začal v tichu na kolenách pred eucharistickým Kristom, pokračoval synodálnou modlitbou k Svätému Duchu a prednáškou pozvaného experta Mariána Kolníka o komunikácii. Prítomným obzrejmil, akými vnútornými pravidlami sa riadi dialóg, akými zmenami prešiel na prelome storočí, čo sa očakáva od lídra a moderátora spoločenstva. Vystríhal pred horlivosťou iba riešiť problémy, namiesto toho, aby človek odhaľoval tajomstvo a spoznával myšlienky a postoje toho druhého v skutočnom dialógu. Po prednáške nasledoval neformálny čas rozhovorov pri čaši vína.
Druhý deň sa začal modlitbou ranných chvál, po ktorých nasledovala sv. omša. V homílii sa prihovoril Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Prítomní sa potom zhromaždili na predstavenie tém a rozdelili sa do tematických skupín. Počas práce v skupinách za pomoci moderátorov reflektovali predložené otázkyv dialógu s aktívnym počúvaním v menších skupinkách. Po prestávke vytvorili základné oporné body plusov a prekážok, ktoré poobede zástupcovia skupín stručne prezentovali celému zhromaždeniu.
Po prezentácii pripravovaných akcií charity a spoločenstiev sa posledného slova ujal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Vyzdvihol spoluúčasť všetkých delegátov, ich otvorenosť, ochotu a ovocie, ktoré toto stretnutie prinieslo. Jeho výsledky poslúžia radám a komisiám Konferencie biskupov Slovenska pri tvorbe plánov do ďalších rokov i ako podklad slovenskej syntézy na kontinentálnom zhromaždení synody o synodalite v Prahe 5. – 9. februára 2023. Zopakoval slová svätého Jána Zlatoústeho že Cirkev a synodalita sú synonymá. Vyzval k tomu, aby sa nikto nedal zviazať tým, ako to bolo vždy, teda stagnáciou. Naopak, Cirkev má byť živý organizmus, v ktorom Svätý Duch osvecuje všetko, čo sa v nej deje, pre spásu duší.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Richard Fučko a Zdeno Jenčuš