V Košiciach oslávili 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu

Košice, 30. Január (TSKE) Počas posledného januárového víkendu, očakávajúc sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Ján Zlatoústeho -  si miestna cirkev pripomenula 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitný stupeň. Súčasťou týchto zmien bolo aj povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu, za ktoré veriaci Košickej eparchie ďakovali slávením archijejrejskej svätej liturgie v Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi, 29. januára.

Spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom, arcibiskupom - košickým eparchiálnym biskupom, slávili liturgiu aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, vladyka Peter Rusnák, vladyka Atanáz Orosz, Mons. Viliam Judák a vladyka Andrej Marián Pacák. S modliacim sa spoločenstvom bol duchovne spojený aj jeho emeritný biskup Milan Chautur CSsR. Vzhľadom k tomu, že vladyka Milan podstúpil v predchádzajúcich dňoch ďalší operačný zákrok kolena a nemohol sa zúčastniť na slávení liturgie v katedrále, apoštolský nuncius ho spoločne s biskupom Viliamom Judákom, otcom Andrejom Škovierom a otcom Jaroslavom Lajčiakom navštívili v košickej nemocnici, aby mu poďakovali za všetko, čo počas svojho pôsobenia urobil. Vladyka Milan si na 15. výročie metropolie zaspomínal v statuse na facebookovej stránke, ako v skromnosti a poslušnosti dekrétu cirkvi začal budovať Košický apoštolský exarchát. Liturgiu slávil v nemocnici, ďakujúc Bohu za dar metropolie a spomínajúc všetkých veriacich a dobrodincov miestnej cirkvi.

Po vstupných modlitbách a slávnostnom obliekaní arcibiskupa Cyrila do všetkých biskupských bohoslužobných rúch privítal otec Martin Mráz, tajomník a hovorca Košickej eparchie, všetkých prítomných hostí, cirkevnú hierarchiu a osobitne aj pána Jaroslava Polačeka, primátora mesta Košice s jeho sprievodom a zástupcov miestnych samospráv. Neopomenul ani pána Miklósa Soltésza, štátneho tajomníka úradu maďarskej vlády, pána Csabu Balogha, veľvyslanca Maďarska na Slovensku a pani Ágatu Hetey, generálnu konzulku Maďarska v Košiciach s ich sprievodom.

V slávnostnej homílii Božie Slovo rozlomil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Vyzdvihol záslužnú činnosť, ktorá sa nedá Košickej eparchii uprieť na pastoračnom poli. Tri body, ktoré podľa neho určujú rovinu kresťanského života, sú modlitba, almužna a pôst. Slovníky obvykle definujú almužnu, ako malý dar. Týmto ju častokrát znehodnocujú, keďže jej zmyslom nie je finančný obnos, ale nezištný duch, s ktorým sa almužna dáva. V duchu mýtnika, vedomého si svojej hriešnosti, vyzval prítomných, aby dokázali nezaslúženú Božiu milosť premietnuť do života a darovali ju nezištne aj ostatným.

Na záver archijerejskej svätej liturgie všetkým prítomným poďakoval apoštolský nuncius Nicola Girasoli za všetko, čím sa naprieč rokmi zaslúžili o rozvoj cirkvi. Vyjadril veľkú radosť zo spoločného slávenia výročia 15.  Košickej eparchie a povzbudil k hrdosti na gréckokatolícku identitu a liturgickú tradíciu, ktorá obohacuje plnosť Cirkvi. Vladyka Cyril mu poďakoval za to, že mu zobral z úst pripravené slová vďačnosti, no predsa ešte raz vyzdvihol aktívnu účasť na Eucharistii – vďakyvzdávaní. Osobitne poďakoval Katedrálnemu zboru sv. Cyrila a Metoda, ktorý vedie dirigentka Lucia Lovašová. Svojím spevom už tradične vytvoril skoro nebeskú atmosféru slávenia, malú predchuť nebeskej liturgie. Každá vďaka vrcholí vo vďačnosti Bohu, od ktorého pochádza každé skutočné dobro, ktorý má byť oslávený vo všetkých i vo všetkom.

Po nej nasledovalo neformálne agapé, pri ktorom zazneli ďakovné slová aj zo strany verejných činiteľov. Upriamili pozornosť na živé spoločenstvo Košickej eparchie, ktoré odpovedá na výzvy doby, podáva pomocnú ruku stále medzi prvými. Aj keď sa často označuje ako malé a nevýrazné, spolupracuje na mnohých projektoch, či už v rámci mesta alebo národnostných menšín, ktorým neustále poskytuje pomoc nie len v duchovnej sfére, ale aj v materiálnej.

Richard Fučko

Foto: Jozef Kmec