Zádušná fatimská sobota

Košice, 7. marec (TSKE)Marcová fatimská sobota sa prekrývala s druhou sobotou Veľkého pôstu – Druhou zádušnou sobotou. Vďaka tomu sa táto fatimská sobota slávila v netradičných tmavých farbách liturgických rúch. Sprievodný program mal na starosti maďarský protopresbyterát. Po modlitbe ruženca sa s veriacimi pomodlil 3. čas otec Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich Košickej eparchie. Otec Boháč sa prítomným prihovoril aj v katechéze o období Veľkého pôstu, času aliturgických dní. Vyvaroval ich pred hrozbou monokultúry života farností, ktoré nepoznajú iný modlitebný život, okrem jeho vrcholu a prameňa – svätej liturgie, pred čím varuje aj Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví. Cirkev pamätá aj na význam každodenného prijímania Eucharistie, takže veriacim ponúka aj možnosť slávenia liturgie vopred posvätených darov, v ktorej zaznievajú hlboké texty liturgie hodín, láme sa vopredposvätený Eucharistický chlieb, ktorému sa prejavuje hlboká úcta počas veľkého vchodu, prenášania darov Kristovho tela na oltár.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, za hojnej účasti kňazov južných farností. V týchto farnostiach sa liturgie slúžia väčšinou v maďarskom jazyku, ktorý zaznel aj počas niektorých prosieb svätej liturgie. Svätú liturgiu spevom sprevádzal Chrámový zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. Arcibiskup Cyril v homílii pripomenul skúsenosť pandémie, ktorá človeka učila, ako sa správať pri nákazlivej chorobe, aké sú príznaky a pravidlá karantény. Podobne tomu bolo aj v Ježišových časoch, avšak choroba, ktorá ich sprevádzala bola malomocenstvo. Aj z neho sa dalo uzdraviť, čím končila doba nečistoty a sociálnej odluky, spoločenskej smrti. Pôstne obdobie človeka tiež očisťuje, avšak od duchovnej nečistoty. Hriech spôsobuje v človeku necitlivosť, čím viac hreší, tým si to menej uvedomuje, horšie rozlišuje dobro od zla. Ťažký hriech nespôsobuje spoločenskú odluku, ale odtrhuje človeka od Božej lásky. Uistil prítomných, že Božia láska na človeka stále čaká vo sviatosti zmierenia.

Na záver archijerejskej liturgie sa vladyka Cyril pomodlil panychídu, modlitbu za zosnulých, keďže v druhú sobotu Veľkého pôstu si východná cirkev pripomína práve zosnulých, vo farnostiach obvykle spomienku spojenú s modlitbou hramôt, v ktorej sa zosnulí spomínajú aj menovite. Po prepustení sa liturgický sprievod pohol k ikone Matky ustavičnej pomoci, pri ktorej sa pomodlil mariánsky moleben. Celá fatimská sobota bola už ako zvyčajne zakončená prosbou k blaženému mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi pri jeho relikviách.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Maroš Dupnák