V Košiciach sa rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom

Košice, 20. október (TSKE) V piatok 20. októbra sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom. Pohrebné obrady viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. 

Prinášame vám nekrológ otca Valentína Tkáča:

Protojerej Valentín Tkáč sa narodil 14. mája 1941 v Šarišskom Jastrabí, okres Stará Ľubovňa. Pochádzal z robotníckej rodiny a mal troch mladších súrodencov. Základnú školu absolvoval v Šarišskom Jastrabí. Po jej skončení študoval na ukrajinskom gymnáziu v Prešove. Často rozprával milú epizódku z detstva, že keď pri istej príležitosti ako dieťa pozdravil preosvieteného vladyku Pavla P. Gojdiča uvítacou básničkou, ten mu položil ruku na hlavu a profeticky povedal: „Z teba bude kňaz.“ Po maturite  v roku 1957 sa aj prihlásil do kňazského seminára a na bohosloveckú fakultu v Prešove, v podmienkach administratívneho zákazu Gréckokatolíckej cirkvi. Štúdium posvätnej teológie ukončil v roku 1962.
Sviatosť manželstva prijal s Annou r.  Rosochovou dňa 24. februára 1962 v Blatných Revištiach. Boh im požehnal dvoch synov Valentína a Mariána. Kňazskú vysviacku prijal 1. apríla 1962 v Prešove. Prvú pastoračnú službu vykonával  vo farnosti Vydraň pri Medzilaborciach až do roku 1968. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 bol vymenovaný za administrátora farnosti Porostov v okrese Sobrance. Pôsobil tam najdlhšie celkom 14 rokov. V rokoch 1982 – 1990 pôsobil ako administrátor farnosti v Choňkovciach vo vtedajšom Michalovskom protopresbyteriáte. Pri príležitosti 25. výročia kňazstva bol v roku 1987 menovaný vtedajším gréckokatolíckym prešovským ordinárom Mons. Jánom Hirkom za titulárneho dekana. Po páde totality v roku 1990 bol vymenovaný do farnosti Slanské Nové Mesto a po ôsmych rokoch pôsobenia do farnosti Petrikovce, kde bol už krátko. Na všetkých miestach svojho pôsobenia sa staral o duchovný život veriacich, obnovoval chrámy a farské budovy, usiloval sa vytvárať bratské spoločenstvo medzi kňazmi.  

V roku 2002 sa presťahoval s manželkou do Košíc na zaslúžený odpočinok, keďže mu už zdravotný stav nedovoľoval byť plne v pastorácii. Vo farnosti Košice Terasa ako výpomocný duchovný pomáhal pri prvopiatkových a sviatočných spovedaniach. V roku 2011 vladyka Milan Chautur CSsR pri príležitosti životného jubilea 70-tky vymenoval o. Valentína za protojereja a udelil mu právo nosiť zlatý kríž. Otec Valentín Tkáč bol v ťažkej chorobe, ktorá mu výrazne obmedzila mobilitu, trpezlivý a vyrovnaný. Zaopatreného sviatosťami si ho Pán života a smrti povolal do večnosti v nedeľu 15. októbra 2023 vo večerných hodinách. Stalo sa tak v 83.  roku života a v 62. roku kňazstva.
Vičnaja jemu pamjať!


TSKE

Foto: TSKE