Sviatky Narodenia Pána v košickej katedrále

Košice, 28. december (TSKE) Košickí gréckokatolíci vstúpili do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach mimoriadne už v piatok 22. decembra. Ak totiž predvečer sviatku Narodenia Pána, teda 24. december pripadne na sobotu alebo nedeľu, kráľovské hodinky sa konajú v piatok, ktorý je aliturgickým dňom.

V nedeľu 24. decembra slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sv. liturgiu v košickej katedrále. V homílii vychádzal z evanjelia Nedele sv. Otcov a vyzdvihol pokoru, ktorá pomáha pochopiť význam tajomstva Vtelenia Boha, ktorý sa na Vianoce chce prihovoriť ľuďom prostredníctvom malého dieťaťa. Liturgické slávenie v košickej katedrále pokračovalo v nedeľu popoludní modlitbou veľkej večierne. Po nej vladyka Cyril zaželal všetkým prítomným ako aj divákom TV Logos požehnaný čas štedrovečernej večere. Vyvrcholením nedeľného slávenia bola nočná bohoslužba Veľkého povečeria s lítijou, ktorú svojím spevom a predovšetkým koledami sprevádzal katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej. Pred ústredným hymnom „S nami Boh, čujte všetky národy“ požehnal arcibiskup Vasiľ jasličky. V nočnej homílii zaznelo slovo sv. Bazila Veľkého o tajomstve Vtelenia Pána.

V samotný deň sviatku Narodenia Pána slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu v spoločenstve kňazov a veriacich katedrálneho chrámu. Vo svojom príhovore obrátil zrak prítomných na jasličky a postavy v jeho pozadí. Okrem nám známych postáv sú súčasťou vianočného príbehu aj 3 kategórie osôb, ktoré majú osobitý vzťah k Mesiášovi: mudrci, veľkňazi a zákonníci a nakoniec Herodes. Mudrci reprezentujú ľudí hľadajúcich pravdu. Provokujú nás k otázke, ako my sami využívame naše intelektuálne schopnosti, resp. ako využívame informácie. Veľkňazi a zákonníci predstavujú skupiny držiteľov informácii o náboženskom obsahu. Sú na nich natoľko závislí, že na rozdiel od mudrcov neurobia krok smerom k Betlehemu. Vnímajúc ich postoj si máme položiť otázku akým spôsobom rozvíjame našu vieru, či nie je len súhrnom poučiek a predpisov a či vie naša viera pozitívne ovplyvňovať naše životné postoje. Herodes je reprezentantom človeka pôsobiaceho vo verejnom priestore, politika, ktorý sa neštíti ničoho k získaniu vlastného prospechu, dokonca aj zneužitia vedy a viery.

Záver liturgie patril myrovaniu – pomazaniu posväteným olejom. Súčasťou slávenia tajomstva Narodenia v košickej katedrále bolo aj vianočné pásmo detí pri jasličkách.

TSKE

Foto: Jozef Kmec