Šiesti seminaristi Košickej eparchie prijali nižšie svätenia

Košice, 28. december (TSKE) V stredu 27. decembra na sviatok sv. mučeníka Štefana udelil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky nižšie svätenia 6 seminaristom Košickej eparchie. Na službu čitateľa a speváka modlitbou a postrihnutím vlasov ustanovil Marka Vadásza, Adama Horňáka, Samuela Dávida Bombára a Marcela Ubľanského. Na službu poddiakona ustanovil Maroša Tažíka a Daniela Zorvana.

Nižšie svätenie – postrihnutie – umožňuje bohoslovcovi vykonávať úkony spojené so službou čitateľa. Služba čitateľa je udeľovaná v chráme, mimo svätyne. Už z názvu vyplýva úloha tých, ktorí sú ustanovení do tejto služby. Je to čítanie starozákonných a novozákonných spisov Svätého Písma, okrem Evanjelií a spievanie žalmov v chráme pri bohoslužbách a potom aj nosenie sviece pred Evanjeliom. Okrem toho môže vchádzať do svätyne, aby zapaľoval sviece na oltári, podáva kňazovi kadidlo, predchádza sväté dary so sviecou, stará sa o čistotu chrámu, začína liturgickú modlitbu Cirkvi.

Kandidát prijatím tohto svätenia je začlenený medzi nižšie duchovenstvo eparchie a stáva sa klerikom.

Poddiakonát je druhý stupeň nižších svätení. Obrad ustanovenia za poddiakona pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným a aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ho dôstojným vykonávať službu poddiakona.

Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z čítania Skutkov apoštolov. Organizovanosť je prirodzeným znakom nielen ľudskej spoločnosti, ale aj prírody. Vnútorná hierarchia a spôsob vnútorných vzťahov  je otázkou prežitia. Z toho však vyplýva aj rozdelenie úloh a rešpektovanie určitého poriadku. Nemôže totiž každý robiť všetko. Tento zmysel pre poriadok vzťahov pochopila aj prvotná Cirkev a ako uvádzajú Skutky apoštolov, ustanovila rôzne služby. Cirkev takto ustanovila aj nižšie svätenia a znaky, ktoré tieto svätenia sprevádzajú.  Obrad strihania vlasov bol známy v mnohých kultúrach a mal obradný charakter zasvätenia nejakému božstvu. Cirkev tento obrad prebrala a pokresťančila ho. Odovzdanie vlasov niekomu inému je v kresťanskej tradícii znakom zasvätenia sa Bohu a pozýva postrihnutého do nového vzťahu. Aj noví seminaristi sú preto pozvaní zintenzívniť svoj vzťah s Ježišom. 

Slávnosti sa okrem seminaristov zúčastnili aj ich rodinní príslušníci, priatelia a kňazi z ich farností. V závere slávnosti, ktorú svojím spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda, sa vladykovi ako aj všetkým prítomným poďakoval novopostrihnutý Adam Horňák.

TSKE

Foto: Peter Hric