Posviacka kaplnky a slávnostné otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska (GPS) pre mladých v Košiciach

Košice, 11. január (TSKE) V stredu 10. januára sa v Košiciach uskutočnila posviacka kaplnky a otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska pre mladých v Košiciach, s názvom GPS Košice. Ide o prvý krok z realizácie vízie Rady pre mládež Košickej eparchie, budovať vysunuté satelity (tzv. GPS-ká) Centra pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach v okresných mestách Košickej eparchie.

Slávnosti sa zúčastnil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup a viacero kňazov venujúcich sa pastorácii mládeže. Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou v košickej katedrále, ktorej predchádzala posviacka antimenziona, vďaka ktorému bude možné sláviť sv. liturgie v novoposvätenej kaplnke. Počas malého vchodu vladyka Cyril udelil právo nosiť nábederník o. Jánovi Fedorišinovi, predsedovi Rady pre mládež Košickej eparchie a duchovnému správcovi vysokoškolskej a stredoškolskej mládeže v Košiciach za jeho službu v oblasti pastorácie mládeže. V homílii vladyka Cyril okrem iného povzbudil mladých ľudí zvoliť si „tak provokatívny alternatívny životný štýl, akým je zverenie svojho života do súladu s Božím slovom, do hľadania a počúvania, do radosti z čohosi neobyčajného“. Poprial mladým, aby v novopostavenom priestore, skrze spoločenstvo a živú prítomnosť Krista vytvorili prostredie pre prijatie aj ďalších mladých, ktorí sú na svojej životnej ceste dezorientovaní a hľadajúci.

Po sv. liturgii sa duchovenstvo v sprievode veľkej skupiny mladých presunulo do susednej budovy GPS Košice na Dominikánskom námestí 41. Tu vladyka Cyril vykonal obrad posvätenie priestoru, a tým zriadil v GPS Košice kaplnku zasvätenú sv. Emauzským učeníkom, o čom vypovedal dekrét prečítaný v úvode tejto posviacky. Na záver zaznel dekrét zverenia duchovnej správy tejto kaplnky Rade pre mládež Košickej eparchie a za jej duchovného správcu určil o. Ján Fedorišina. Slávnostný program potom pokračoval odhalením loga GPS Košice a takto jeho oficiálnym otvorením. Po zaspievaní mnoholitsvija a slávnostnom prípitku o. Ján poďakoval v mene všetkých mladých vladykovi Cyrilovi, eparchiálnemu úradu a jednotlivým duchovným otcom, ktorí sa svojou obetou a pastoračnou činnosťou pričinili o toto dielo a symbolicky im odovzdal kľúče od tohto strediska. Taktiež poďakoval aj ďalším pozvaným hosťom a dobrodincom, mnohým z radov mladých Košickej eparchie, ktorí svojou odbornou prácou pomohli realizovať rekonštrukciu priestorov novootvoreného strediska. Úplne na záver poďakoval aj univerzitnému spoločenstvu UNIPAS Košice a animátorom Košickej eparchie, ktorí sa stretávajú v tomto stredisku, a ktorí pri jeho budovaní vykonali na ňom nemalo prác. Slávnosť vyvrcholila recepciou a osobnými rozhovormi všetkých hostí, pričom novootvorené GPS ožilo smiechom, radosťou a najmä vďačnosťou za všetky Božie dobrodenia.

TSKE informoval Ján Fedorišin
foto: Sofia Mikulová, Kristián Sabol