Košická eparchia má nového diakona

Košice, 1. február (TSKE) V nedeľu 4. februára slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonskú vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastáva službu arcibiskupského ceremoniára.

Obrad diakonskej vysviacky nasledoval hneď po skončení anafory (eucharistický kánon v latinskom obrade). Protodiakon Rastislav Varga predstavil kandidáta svätiteľovi a po ich vzájomnom pozdrave svätenec trikrát obchádzal prestol a bozkával jeho štyri rohy, aby tak vyjadril svoje zasnúbenie s miestom, kde odteraz už bude aktívne slúžiť v tesnej blízkosti pri slávení svätých tajomstiev.

Nasledovala podstatná časť diakonskej vysviacky – obrad vkladania rúk, počas ktorého sa vladyka Cyril modlil nad hlavou svätenca modlitbu: „Božia milosť, ktorá chorých vždy uzdravuje a to, čo im chýba, dopĺňa, ustanovuje bohabojného poddiakona na diakona. Prosme, aby naň zostúpila milosť presvätého Ducha a všetci volajme: Pane, zmiluj sa.“

Nasledovali prosby za nového diakona, aby vykonával svoju službu naplnený Svätým Duchom, vierou, láskou, silou a svätosťou. Obrad vysviacky bol zavŕšený rozviazaním diakonského orára (pásu), ktorý poddiakoni nosia prekrížený cez hruď a diakoni na ľavom ramene. Potom svätenec prijal kadidlo a ripidy, predmety, ktoré diakon najviac používa pri liturgickom slávení. Následne sa novoustanovený diakon prvýkrát zapojil do slávenia svätej liturgie spevom ekténie.

Vo svojej homílii vladyka Cyril vychádzal z evanjelia nedele o poslednom súde. V úvode pripomenul, že svetom dnes otriasajú protesty, ktoré odrážajú nespokojnosť spoločnosti. Hľadanie spravodlivého systému je jednou z charakteristík ľudstva. Existovala však niekedy spoločnosť, v ktorej by boli všetci spokojní? Vladyka tiež pripomenul, že v mene hľadania spravodlivých spoločenských systémov sa vykonalo najviac zverstiev. Aj evanjelium dnešnej nedele rozdeľuje na konci čias ľudí na spravodlivých a nespravodlivých. Kritériom však nie je príslušnosť k nejakému spravodlivému systému, ale osobná zodpovednosť. Tam, kde sa ona stráca, je ohrozená aj spravodlivosť. Evanjelium o poslednom súde preto ponúka na začiatku Veľkého pôstu konkrétnu cestu, ktorou Cirkev kráča už 2000 rokov – konať súcitné skutky lásky. Bez nich budeme odsúdený k hľadaniu dokonalého spoločenského systému, ktorý neexistuje. Existuje len môj osobný vzťah k Bohu a k blížnemu. Aj diakonská vysviacka zapadá do liturgie dnešnej nedele, lebo diakoni boli v Cirkvi od najstarších čias povolaní k nezištnej službe, uzavrel v závere svojej homílie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

V závere svätej liturgie poďakoval nový diakon Bohu, vladykovi Cyrilovi, svojej rodine, prítomným kňazom a veriacim za ich modlitby a podporu.

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: Jozef Kmec