Stretnutie spoločenstva SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 19. február (TSKE) Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli v Košiciach s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendári podujatí a jeho zmyslom je vzájomné počúvanie sa v synodálnom duchu. Po spoločnej modlitbe 9. hodinky v priestoroch biskupskej rezidencie líder spoločenstva o. Peter Horváth prezentoval jeho činnosť počas uplynulého roka. Konštatoval, že členovia spoločenstva dozrievajú v napĺňaní manželskej duchovnosti a rodinného apoštolátu. Tým sa spoločenstvo stáva atraktívnym aj pre ďalšie kňazské či laické rodiny. V rámci formácie členov spoločenstva sa vyprofilovali tematické služobnosti ako apoštolská, prorocká, učiteľská, pastierska a evanjelizačná. Cieľom týchto služobností je pomáhať všetkým párom v rozvíjaní vlastnej charizmy SKALY a modliť sa za prehĺbenie ich kresťanského života v rodinách. Podrobnejšie o svojich služobnostiach hovorili zodpovedné páry. Veľmi cenným bodom programu boli svedectvá manželov Sipkovcov a Smižanských o tom, ako im spoločenstvo pomáha viesť autenticky život v objatí Božej lásky i vzájomnej lásky. Po tejto prezentácii sa ujal slova vladyka Cyril, arcibiskup. Vyzdvihol potrebu malých spoločenstiev pre život cirkvi a ich schopnosť vytvárať nové zdravé bunky, čiže rodiny. Ocenil aj špecifickosť spoločenstva, ktoré spája kňazov i laikov a búra medzi nimi zbytočné bariéry. Nakoniec zaželal SKALE, aby všetko to dobré, čo sa rodí a žije uprostred spoločenstva, sa odovzdávalo aj ďalej vo farnostiach. Dôležitou súčasťou stretnutia bolo aj prijatie záväzkov. Po povinnej formácii sa viacero párov asi pred stovkou prítomných rozhodlo kráčať životnou cestou v línii SKALY a verejnou formou deklarovali svoje rozhodnutie. K tomu im vladyka Cyril udelil osobitné požehnanie. Neformálne agapé dalo bodku za stretnutím, kde sa rodiny posilnili v cirkevnej identite a vzájomnej láske.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Marcel Kellner