Duchovná obnova pre manželky kňazov

Košice, 18. marec (TSKE) V pastoračnom centre farnosti Košice – Staré Mesto sa dňa 16. marca uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Pomaly sa vytvára pekná a najmä potrebná tradícia týchto stretnutí. Organizácie sa ujal o. Michal Hospodár a o. Pavol Bardzák. Privítal ich o. Jaroslav Lajčiak, ktorý zdôraznil, že veľkopôstne obdobie je dôležitý čas, pretože ako hovorí prorok Ozeáš: „...hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu.“ Stretnutie začalo spoločnou modlitbou 3. hodinky. Duchovná obnova niesla v sebe otázku: Kedy je žena dôveryhodná? Kedy je duchovnosť ženy autentická? Vzorom je Bohorodička – dokonalá žena, ktorú si v tento deň osobitne pripomínala naša cirkev Akastistovou sobotou. Hneď na začiatku o. Michal pripomenul, že nejde „len“ o prednášku v objektívnom zmysle, ale o  subjektívne transformovanie v osobnom živote. Poukázal na skutočnosť, že badateľnou výsadou  žien je  vytrvalosť v modlitbe. Avšak je potrebné pracovať na zvládnutí svojho jazyka. „Kto drží jazyk za zubami, ten vie, čo je vedomosť.“ (Prís. 17, 27) Vyriecť veľa slov neznamená veľa povedať. Rovnako je dôležité vnímať, ako slová vyšli z nášho vnútra; bola v nich láska, indiferentnosť alebo nenávisť? Veľmi podnetnou bola aj myšlienka tzv. hriechu unavených nervov. Múdrosť vedieť povedať správne slová v správnej chvíli. Vedieť, kedy hovoriť a kedy mlčať. Podotkol, že málovravnosť nie je automaticky cnosť, ale ide o tvorivé ticho, v ktorom môžu počuť tlkot Božieho srdca i toho svojho. Program pokračoval uvažovaním nad otázkami, či si našli miesto na osobné stíšenie, či hľadajú rovnováhu medzi vonkajším a vnútorným svetom, či vedia použiť reč na prelomenie nechceného ticha. Budovanie spoločenstva pokračovalo pri prestretom stole a zdieľaní sa. V závere odznela odpoveď na prvotnú otázku: Kedy je duchovnosť ženy dôveryhodná? Keď na žene vidno, že vie kontemplovať veľkosť Boha. Ak ovláda jazyk, deklaruje pred svetom, že prešla vnútornou zmenou. Vie prijať a tlmiť vášne, odovzdávať ich Bohu. Duchovná obnova vytvára priestor na ticho a kontempláciu a zároveň prináša radosť zo stretnutia. Vďaka patrí o. Michalovi, ktorý svoj čas venoval tejto službe. 

Silvia Gecejová