Odpustová slávnosť v Choňkovciach

Košice, 8. apríl (TSKE) Dňa 7. apríla 2024 sa v Choňkovciach uskutočnila odpustová slávnosť. Patrocínium chrámu je Sviatok

Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Nakoľko zväčša tento sviatok

pripadá na obdobie Veľkého pôstu, farnosť presúva odpustovú slávnosť na paschálne obdobie. Tento

rok prijal pozvanie slúžiť archijerejskú sv. liturgiu vladyka Volodymyr Firman, pomocný biskup

Ukrajinskej gréckokatolíckej archieparchie Ternopiľ- Zboriv. Vladyka Volodymyr má blízky vzťah k

veriacim z farnosti Choňkovce, nakoľko ich pozná z púte do ukrajinskej gréckokatolíckej svätyne v

Zarvanici. Vladyka Volodymyr prijal biskupskú vysviacku minulý rok. Predtým pôsobil ako rektor

Duchovného mariánskeho centra v Zarvanici, odkiaľ pozná aj veriacich z Choňkoviec. Archijerejská sv.

liturgia bola slúžená v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Homíliu predniesol vladyka Volodymyr v

ukrajinskom jazyku. Poukázal na slová evanjelia zo sviatku Zvestovania Bohorodičky: “Nech sa mi

stane podľa tvojho slova”. Práve tieto slová, rozhodnutie Bohorodičky, to Fiat, to je začiatok našej

spásy, na ktorej musíme byť účastní aj my sami. Po myrovaní nasledoval obchod okolo chrámu s

čítaním štyroch evanjelií v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Svätú liturgiu doprevádzal spevom aj

miestny mládežnícky zbor.


Jozef Havrilčák

Foto: Pavol Fabišík