Eparchiálna odpustová slávnosť v Sečovciach

Košice 10. júla 2024 (TSKE) Celoeparchiálne oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie sa ako každoročne konali v Sečovciach, v chráme zasvätenom k úcte svätých vierozvestov. Už od utorka 2. júla sa veriaci sečovskej farnosti stretávali v chráme na duchovnej obnove, ktorú viedol o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR, šéfredaktor časopisu Misionár. V predvečer sviatku, okrem bohatého duchovného programu, pri sv. liturgii sa veriacim v homílii prihovoril o. doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD - podpredseda spolku sv. Cyrila a Metoda. O. Michal pozval k evanjelizácii po vzore svätých bratov nie iba osobným vzťahom s Bohom a jeho realizáciou v liturgickej modlitbe, ale aj v každodennom živote a v postoji voči ľuďom, s ktorými sa veriaci dennodenne stretáva.

Na sviatok samotný svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda za početnej účasti veriacich slávil archierejskú sv. liturgiu arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. V homílii pripomenul dôležitosť odkazu svätých apoštolov. Byť ohlasovateľmi a misionármi majú byť všetci veriaci - zdôraznil vladyka Cyril - a to nie len v tzv. misijných krajinách na iných kontinentoch, ale uvedomiť si, že misijným územím je i samotné Slovensko. 

Pred svätou liturgiou prial nižšie svätenie - poddiakonát Dávid Kováč a počas sv. liturgie prial diakonát Marek Bogdaň.

V závere sv. liturgie Mons. Francesco Mancinelli, rektor sanktuária Crea, odovzdal z poverenia svojho diecézneho biskupa dar - relikviu sv. Evasia, patróna diecézy Casale Monferrato.

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

TSKE