Cyrilometodský spolok bilancoval

Košice, 28. máj (TSKE) V sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa 25. mája uskutočnilo 8. valné zhromaždenie tejto kultúrno-náboženskej ustanovizne. Rokovaniu predchádzala svätá liturgia vo farskom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi ju slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pri tunajšej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha.

Samotné rokovanie v neďalekom hoteli Družba, na ktorom účastníci zhodnotili spolkovú činnosť za uplynulé 4-ročné obdobie, otvoril predseda otec Michal Hospodár. Ten v úvode tlmočil pozdravy prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, a vladyku Milana Lacha SJ, biskupa Eparchie Parma v USA. Účastníkov osobne pozdravili Miroslav Sopko, poslanec NR SR, Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce a poslanec KSK, a prof. Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava.

V programe okrem hodnotiacich správ za roky 2015 – 2019 boli aj voľby orgánov na ďalšie 4-ročné obdobie 2019 – 2023. Omladený 12-členný výbor Spolku aj naďalej povedie otec Michal Hospodár, za podpredsedov boli zvolení Ingrid Lukáčová a Ján Poprik. Trojčlennú kontrolnú komisiu povedie Pavol Kurilec. Na návrh výboru valné zhromaždenie vyhlásilo za čestných členov Spolku sv. Cyrila a Metoda preosvieteného vladyku Milana Chautura za jeho podiel na šírení cyrilometodského dedičstva a Borisa Voroňáka za spoluprácu a podporu spolkovej činnosti. Pri príležitosti konania VZ bol vydaný príležitostný bulletin s názvom Spojenie tradície so súčasnosťou.

Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý po politických a spoločenských zmenách po roku 1989 nadviazal na činnosť Jednoty sv. Cyrila a Metoda (1941 – 1950), je nápomocný miestnej Gréckokatolíckej cirkvi. Každoročne vydáva knižné kalendáre (v posledných rokoch pod názvom V brázde Metodovej), podielové knihy a iné knižné publikácie, spoluorganizuje príležitostné podujatia vo farnostiach a odhaľovanie pamätných tabúľ významným osobnostiam tejto cirkvi, od roku 2007 aj prehliadky vianočných vinšov, kolied a ľudových hier pod názvom "Christos raždajetsja!" a podporuje ďalšie aktivity.

TSKE informoval Ján Poprik.

Foto: Radoslav Hospodár