Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

Košice, 30. apríl (TS KE) Gréckokatolícka cirkev si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma. Spoluslúžil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, traja protosynkeli a vyše päťdesiat kňazov. Spevom ju sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej. Veriacim sa prihovoril vladyka Cyril, ktorý neskrýval potešenie nad historickým faktom obnovenia v roku 1968. Vo svojej kázni vyjadril presvedčenie, že Boh je pánom dejín a skúšky slúžia na posilnenie vlastnej kresťanskej a cirkevnej identity. Prítomných nabádal k tomu, aby využili súčasnú vonkajšiu slobodu na tvorivé budovanie Božieho kráľovstva. Na záver zarecitoval príznačnú báseň Mikuláša Kasardu: Zemplínske leto 1968.

Druhou časťou stretnutia bolo tematické sympózium, zamerané na špecifické okolnosti procesu obnovy Gréckokatolíckej cirkvi. Vladyka Cyril z Ríma vo svojom referáte priblížil spoločenský rámec obdobia tzv. Pražskej jari a poukázal na zachovalú korešpondenciu v sídle kongregácie, ktorá dokumentuje úmysel Akčného výboru spolupracovať s cirkevnou hierarchiou. V druhom referáte Dr. Viera Michalková z Bratislavy ako pamätníčka spomínala na búrlivé momenty zo života svojho otca Jána Murína, protagonistu procesu obnovy, a kňazských rodín jeho generácie. Civilno-právne aspekty spolužitia cirkvi a štátu priblížila doc. Alena Krunková z Košíc. Vydávaniu gréckokatolíckych liturgických kníh po obnovení sa venoval ThLic. Michal Glevaňák z Prešova.

Podujatie organizačne zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Je priam symbolické, že sa konalo v dátume, keď bola pred 68 rokmi Gréckokatolícka cirkev administratívne zlikvidovaná. Vďaka Bohu a vnútornej vitalite viery svojich členov však ožila a dnes skladá skúšku zo slobodnej existencie.

TS KE informoval Michal Hospodár.