Pozdravný príhovor Mons. Bernarda v ĽutinePozdravný príhovor Mons. Bernarda Bobera za Konferenciu biskupov Slovenska v rámci osláv 200. výročia Prešovskej eparchie v Ľutine

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov Slovenska týmito slovami, ktoré prinášame v plnom znení:

„Milý otec arcibiskup Ján, v mene predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského a všetkých spolubratov v biskupskej službe, ktorí sú členmi Konferencie biskupov Slovenska, Ti chcem ponajprv poďakovať za pozvanie na túto slávnosť 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie. Spolu s Tebou, celým presbytériom i veriacimi sme dnes ďakovali Bohu nielen za dar pevného základu cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ale hlavne za milosť vytrvalosti, vernosti a ohromnej regeneračnej Božej sily, ktorou táto cirkev oplýva. Aj napriek totalite, ktorá v minulom storočí chcela túto rodinu veriacich zničiť, Boh ju obnovil k plnej sile a kráse. V tomto čase, keď je kresťanstvo v Európe úmyselne relativizované a znevažované, a zdá sa, akoby prichádzala nová totalita, ktorá nás všetkých chce zatlačiť do kúta, nech Pán večnosti milostivo zhliadne na túto vinicu, ktorú si on vypestoval, a nech pretvorí všetky ťažkosti i nové prenasledovania na požehnanie a novú jar celej Cirkvi.

V závere chcem povedať, že tak ako neustále cítime podporu zo strany našich slovenských gréckokatolíkov, aj my, biskupi, kňazi a veriaci latinského obradu našej jednej Katolíckej cirkvi, stojíme pri gréckokatolíkoch. Modlíme sa za vás všetkých, a v týchto dňoch, samozrejme, osobitným spôsobom za košického eparchiálneho biskupa Mons. Milana Chautura. Nech Pán Ježiš Kristus žehná Slovenskú gréckokatolícku cirkev a nech ju Presvätá Bohorodička Panna Mária prikryje svojím ochranným plášťom! Slava Isusu Christu!“

Prevzaté zo stránok Prešovskej archieparchie: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2930