Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov - Troch svätiteľov

Košice, 31. január (TS KE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa v Trebišove 29. januára uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. Udalosti sa zúčastnilo približne 150 učiteľov, vychovávateľov, odborných a vedúcich pedagogických zamestnancov a hostí. Svojou účasťou podporil prítomných pedagógov aj primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.

Program slávnosti začal archijerejskou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vychádzajúc z evanjelia a zo sviatku Troch svätých svätiteľov, vladyka poukázal na potrebu stavať vo svojom živote ako aj v práci, nie na svojich predstavách, ale na základných princípoch – na pravde, na základoch viery, teda na Kristovi.

Program osláv Dňa učiteľov pokračoval na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove v priestoroch školskej reštaurácie Mladosť, kde sa prítomným prihovoril otec Ľuboslav Petričko. Exorcista Košickej eparchie svojím príhovorom k pedagógom poukázal na fakt, že mládež potrebuje vzory, keďže častým problémom dnešného mladého človeka sú anomálie vo vnútri duše. Upoornil, že je potrebné predchádzať týmto problémom, ktoré vznikajú v medziľudských vzťahoch skrze život v egoizme. Povzbudil hľadaniu dobroty srdca, ktorá sa stála zdrojom šťastia a človek sám sa stáva Božím darom, teda skrze blížneho slúži samotnému Bohu.

K učiteľom sa prihovoril aj riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič. Vyjadril uznanie práce všetkých pedagógov, zamyslel sa nad tým, koľko úsilia, nasadenia, trpezlivosti si vyžaduje teoretické i praktické nasadenie osobnosti pedagóga. Ten musí byť inovátorom, osobnosťou, inžinierom ľudských duší, režisérom, scenáristom, psychológom i rodičom zároveň. Vyjadril tiež túžbu presvedčiť každého, že cirkevné školstvo má pevné miesto v spoločnosti. Napokon zaželal prítomným veľa energie, optimizmu do ďalšej práce a pochopenie a podporu zo strany nadriadených.

Pred slávnostným obedom sa prítomným prihovoril vladyka Milan a riaditeľ školy Slavomír Partila.

TS KE informovala Adriana Horňáková a Oľga Šalitrošová