Víkend osláv zlatého výročia gréckokatolíkov v Parme a Pittsburghu

Víkend v dňoch 22. a 23. júna sa za Atlantickým oceánom niesol v oslavách zlatého jubilea vzniku eparchie Parma, ako aj zlatého jubilea povýšenia tamojšej ruténskej gréckokatolíckej cirkvi Pittsburgh na cirkev metropolitnú. Hierarchická štruktúra našej cirkvi v USA sa datuje do roku 1924 a vzniku exarchátu pre veriacich z bývalého Uhorska v USA, z ktorého vznikla dnešná metropolia so štyrmi biskupstvami (Pittsburgh, Passiac, Parma a Phoenix). Medzníkom sa stal rok 1969, kedy bola 21. februára cirkev v Pittsburghu povýšená pápežskou bulou Quando Quidem Christus na úroveň metropolie a popri vtedy existujúcich biskupstvách Pittsburgh a Passaic (od 1963) vznikla nová eparchia Parma (neskoršie z nej vznikla roku 1981 eparchia Van Nuys, dnešná Phoenix). Eparchia Parma bola zriadená bulou Christi Ecclesia. Za prvého biskupa bol menovaný Emil Mihalik, ktorého rodičia pochádzali z Hrabského pri Bardejove, rodisku blaženého vladyku Vasiľa Hopka. Eparchiu následne viedli vladykovia Andrew Pataki (1984-1995), Basil Schott (1996-2002) a John Kudrick (2002-2016). 

Eparchia Parma

Od júna 2017 bol administrátorom eparchie Parma vladyka Milan Lach SJ, ktorý bol v júni 2018 menovaný za jej sídelného biskupa. Okrem niektorých oblastí na východe štátu Ohio patria do parmskej eparchie gréckokatolíci žijúci na územiach štátov Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Južná Dakota, Severná Dakota a Wisconsin. Podľa poslednej štatistiky má eparchia viac ako 9000 veriacich, ktorým slúži 21 kňazov v 29 farnostiach a filiálkach. Pomocníkmi kňazov je 16 stálych diakonov a v seminári sa na kňazstvo pripravujú traja bohoslovci. V eparchii je i ženský monastier Krista Ženícha so šiestimi sestrami, v ktorého blízkosti sa nachádza pútnické miesto Bohorodičky z Máriapócse. V Clevelande má eparchia aj vlastnú základnú školu, jednu z mála gréckokatolíckych škôl v USA.

Liturgia v Parme

Práve v júni 1969 bola vysviacka a intronizácia prvého eparchiálneho biskupa Parmy a preto i teraz v júni boli samotné oslavy výročia. Božská liturgia bola slávená v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme v sobotu, 22. júna 2019. Jej sláveniu v prítomnosti kardinála Sandriho predsedal vladyka William Skurla, metropolita našej cirkvi z Pittsburghu.

Na slávnostnej liturgii sa zúčastnilo viacero gréckokatolíckych hierarchov. Z biskupov pittsburskej metropolie boli okrem domáceho vladyku Milana Lacha SJ prítomní vladyka Kurt Burnette, biskup eparchie Passaic, vladyka John Pazak, biskup eparchie Phoenix, emeritný miestny vladyka John Kudrick, ako aj emeritný biskup eparchie Phoenix, vladyka Gerald Dino. Spomedzi ďalších hierarchov tu bol maďarský metropolita Fülöp Kocsis, arcibiskup Hajdúdorogu, nedávno intronizovaný ukrajinský metropolita Boris Gudziak, arcibiskup Philadelphie. Prítomnými boli aj vladyka Milan Šašík CM, eparcha mukačevský, vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, eparcha pre gréckokatolíckych Slovákov v Kanade z Toronta, vladyka John Michael Botean, eparcha pre gréckokatolíckych Rumunov v USA, vladyka Bohdan Danylo, z ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Parma, ako aj ďalší katolícki biskupi viacerých obradov, vrátane rímskokatolíckeho biskupa Clevelandu, na ktorého predmestí sa Parma nachádza. Povzbudením bola aj prítomnosť arcibiskupa Jána Oroscha z Trnavy.   

Prvým kňazom na liturgii bol protosynkel eparchie Parma, o. Marek Višňovský, Slovák, ktorý tu pôsobí už 15 rokov. Na slávnosti boli prítomní aj ďalší kňazi zo Slovenska, ktorí počas ostatných rokov prišli pôsobiť do tejto eparchie: O. Miron Keruľ-Kmec, o. Ján Čižmár, o. Michal Bučko a o. Róbert Jáger. S nimi sa pri prestole modlili aj viacerí hostia zo Slovenska a zahraničia, o. mitrát Vladimír Tomko, o. Kassián Kamil Drozd, a o. Juraj Terek, ktorý vedie slovenskú misiu vo Viedni v Rakúsku. Zaambónnu modlitbu na záver liturgie sa modlil o. archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel košickej eparchie.

Homília kardinála Sandriho v Parme 

Na začiatku svojej homílie kardinál Sandri povedal: Happy Birthday, teda po slovensky: Všetko najlepšie k narodeninám! Pokračoval: Všetci vyzeráte mladšie ako na 50 rokov. Týmto si získal srdcia prítomných. Poďakoval sa Bohu za túto cestu päťdesiatich rokov, ako aj za tých, ktorí svoje životy odovzdali Bohu pri budovaní tejto cirkvi. Ako podotkol, Kristus je stále živý vo srdciach a v tomto spoločenstve. Kardinál povedal, že aj my môžeme zažiť pokušenie ako prarodičia v raji, že chceme sa ukryť pred Bohom. Ba nielen pred Bohom, ale aj pred blížnymi. Práve nedávna nedeľa Zoslania Svätého Ducha a Všetkých svätých však hovorí o tom, akým veľkým darom Svätého Ducha pre nás je dar spoločenstva. Naša modlitba nesmie byť požehnaním pre nás na úkor blížnych, alebo dokonca proti nim. Ako Východ, tak aj Západ verí aj v spoločenstvo so svätými, ktorí prejavili svätosť v ich každodennom živote. Paschálne tajomstvo nám zjavuje otvorené nebo. Spoločenstvo svätých nás nabáda pretvárať zem tak, že na ceste do neba budeme mať Boha v našom srdci. Kardinál spomenul, že vladyku Lacha pozná z Ríma ešte z čias pred jeho vysviackou. Pozval veriacich poďakovať za dar slobody, ktorú mohli zažiť vo svojej americkej vlasti, na rozdiel od veriacich, ktorí v starom kraji zažili prenasledovania kvôli svojej viere. Spoločenstvo môže prežiť len ak ostaneme v Kristovi.. Ale aj Pán odovzdal v Písme z kríža každému z nás svoju matku. Kardinál spomenul zážitky, keď bol ako pútnik na sláveniach k úcte Matky Božej v Mukačevskej eparchii, v Máriapocsi v Maďarsku, ako aj v Ľutine na Slovensku. Tam sa modlil s tisíckami veriacich, a prosili Matku Božiu, aby boli dobrými deťmi Božími a nositeľmi pokoja.

Ako poďakovanie kardinálovi Sandrimu, mu vladyka Milan Lach SJ na konci liturgie odovzdal darom ručne písanú ikonu Božej tváre – mandylionu, ktorú napísal o. Marek Višňovský.

Oslavy v Pittsburghu

Intronizácia prvého metropolitu Štefana Kočiška (1969-1991) bola taktiež v júni 1969. Slávnostná liturgia zlatého jubilea metropolie tak bola slávená v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pittsburghu 23. júna 2019.

Päťdesiat rokov v živote metropolitnej cirkvi v USA znamenalo mnohé zmeny. Po vladykovi Kočiškovi viedli metropolitnú cirkev vladykovia Thomas Dolinay 1991-1993, Judson Procyk (1994-2001) a Basil Schott (2002-2010). Procesy blahorečenia mučeníkov za vieru ako Romža, Gojdič či Hopko boli po páde komunizmu v Európe vrátené do materských eparchii. V ostatných rokoch sa zintenzívnila sa spolupráca predovšetkým s cirkvou Mukačevo a slovenskými i maďarskými eparchiami. Väčšina veriacich už slávi liturgie po anglicky, ale ich nápevy vychádzajúce z prostopínija sú našim spoločným dedičstvom, rovnako ako aj zvyklosti cirkevného roka, ale i spoločná minulosť a nádej do budúcna.

Na slávnostnej liturgii, ktorej predsedal metropolita William Skurla bolo obdobné zloženie hostí, ako deň predtým v Parme. Po liturgii nasledoval banket v katedrálnom centre, postavenom vedľa katedrály.

Záver

Oslavy pokračovali v pondelok podvečer odpustovou slávnosťou ku cti sv. Jána Krstiteľa v katedrále v Parme, ktorá je mu zasvätená. Na liturgii, ktorej sláveniu predsedal vladyka Milan Lach SJ boli pri slávení prítomní otec Višňovský, protosynkel Parmy, o. archimandrita Lajčiak, ako protosynkel Košíc, a hostia o. mitrát Tomko, o. Drozd a o. Terek. Po slávnosti nasledoval sprievod s čítaním štyroch evanjelií, ktoré čítali o. Terek, o. Lajčiak, o. Višňovský a vladyka Lach.

Gratulujeme našim sestrám a bratom, ktorí svoju vieru prežívajú v USA k ich okrúhlym cirkevným jubileám a prajeme im, aby si vieru udržali a odovzdali ju nielen nasledujúcim pokoleniam, ale aj ľuďom okolo nich, ktorých im dobrotivý Boh dáva stretnúť!

Daniel Černý


Fotogaléria zo slávnosti v Parme

Fotogaléria zo slávnosti v Pittsburghu