V súvislosti s pripravovanými celoeparchiálnymi aktivitami  Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej  Bohorodičky v Klokočove pozývame všetkých kantorov z našich farských  a filiálnych spoločenstiev (nielen účastníkov Kantorského kurzu),  a všetkých, ktorí aktívne vedú liturgický spev pri bohoslužbách na  spoločné stretnutie s názvom Kantorský deň,  ktoré sa bude konať 22.02.2020 v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach.

Program začne o 9,00 spoločnou modlitbou 3. času,  príhovorom vladyku a pokračovať bude pracovnou časťou, ktorej obsahom budú informácie o nových mariánskych bohoslužobných textoch a duchovných  piesňach s cieľom zjednotenia nášho liturgického spevu najmä počas spoločnej púte do Ríma a počas tohtoročnej odpustovej slávnosti  v Klokočove. Na stretnutí bude príležitosť aj pre diskusiu. Pre každého  kantora je to príležitosť aktívne sa zapojiť do aktivít v rámci  Jubilejného roka a osobným záujmom napomôcť tomu, aby naše spoločné  celocirkevné stretnutia boli duchovným povzbudením nielen pre náš región  ale i dôstojnou prezentáciou našej Eparchie pri bohoslužbách vo Vatikáne i Ríme.


Obsahom školy kantorovania sú nasledovné okruhy tém:

        1. Základy hudobnej náuky a hlasová výchova;
        2. Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky);
        3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, večiereň, utiereň,  hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst, liturgické piesne...)
        4. Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu schvaľovania oficiálnych  textov obradu pohrebu bude do kurzu aktuálne zaradená aj téma obradu  pohrebu v novej textovej modifikácii.     

         Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí  majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu bez ohľadu na vek a  hudobné, či liturgické vzdelanie.